बंद

जाहिरात

जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंत्राटी पध्दतीने प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या भरतीसाठी सुचना

आयसीटीसी विभागात कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भरती

18/05/2023 01/06/2023 पहा (774 KB)
उपविभागीय कार्यालय फैजपूर अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

03/04/2023 30/04/2023 पहा (528 KB)
उपविभागीय कार्यालय भुसावळ पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय भुसावळ येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

21/03/2023 21/04/2023 पहा (289 KB)
उपविभागीय अधिकारी फैजपूर येथे तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

उपविभागीय अधिकारी फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

13/03/2023 03/04/2023 पहा (2 MB)
उपविभागीय अधिकारी भुसावळ तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

उपविभागीय अधिकारी भुसावळ येथेअनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

13/03/2023 30/03/2023 पहा (2 MB)
उपविभागीय कार्यालय एरंडोल पात्र उमेदवारांची यादी
संदर्भ उपविभागीय कार्यालय एरंडोल येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात
21/03/2023 29/03/2023 पहा (453 KB)
उपविभागीय कार्यालय फैजपूर मुलाखत व टंकलेखन चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

21/03/2023 29/03/2023 पहा (1 MB)
उपविभागीय कार्यालय अमळनेर पात्र उमेदवारांची यादी
संदर्भ उपविभागीय कार्यालय अमळनेर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात
21/03/2023 29/03/2023 पहा (726 KB)
उपविभागीय कार्यालय एरंडोल मुलाखत व टंकलेखन चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय एरंडोल येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

28/03/2023 29/03/2023 पहा (353 KB)
उपविभागीय कार्यालय पाचोरा पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय पाचोरा येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

23/03/2023 29/03/2023 पहा (419 KB)