बंद

जाहिरात

जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उपविभागीय कार्यालय भुसावळ पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय भुसावळ येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

21/03/2023 21/04/2023 पहा (289 KB)
उपविभागीय अधिकारी फैजपूर येथे तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

उपविभागीय अधिकारी फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

13/03/2023 03/04/2023 पहा (2 MB)
उपविभागीय अधिकारी भुसावळ तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

उपविभागीय अधिकारी भुसावळ येथेअनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

13/03/2023 30/03/2023 पहा (2 MB)
उपविभागीय कार्यालय एरंडोल पात्र उमेदवारांची यादी
संदर्भ उपविभागीय कार्यालय एरंडोल येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात
21/03/2023 29/03/2023 पहा (453 KB)
उपविभागीय कार्यालय फैजपूर मुलाखत व टंकलेखन चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

21/03/2023 29/03/2023 पहा (1 MB)
उपविभागीय कार्यालय अमळनेर पात्र उमेदवारांची यादी
संदर्भ उपविभागीय कार्यालय अमळनेर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात
21/03/2023 29/03/2023 पहा (726 KB)
उपविभागीय कार्यालय एरंडोल मुलाखत व टंकलेखन चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय एरंडोल येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

28/03/2023 29/03/2023 पहा (353 KB)
उपविभागीय कार्यालय पाचोरा पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय पाचोरा येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

23/03/2023 29/03/2023 पहा (419 KB)
उपविभागीय अधिकारी एरंडोल येथे तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

उपविभागीय अधिकारी एरंडोल येथे अनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

13/03/2023 20/03/2023 पहा (1 MB)
उपविभागीय अधिकारी अमळनेर येथे तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

उपविभागीय अधिकारी अमळनेर येथे अनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

13/03/2023 20/03/2023 पहा (3 MB)