बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय कार्यालय पाचोरा पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 29/03/2023

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय पाचोरा येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय कार्यालय एरंडोल मुलाखत व टंकलेखन चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 28/03/2023

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय एरंडोल येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे भोकरी ता.चोपडा

प्रकाशित : 27/03/2023

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे भोकरी ता.चोपडा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय कार्यालय भुसावळ पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 25/03/2023

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय भुसावळ येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे विटनेर , धुपे खु. ता.चोपडा

प्रकाशित : 23/03/2023

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे विटनेर ,…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे कोळंबा,मितावली,निमगव्हाण ता.चोपडा

प्रकाशित : 23/03/2023

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे कोळंबा,मितावली,निमगव्हाण ता.चोपडा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे वडगाव बु.,खाचणे,तावसे बु. ता.चोपडा

प्रकाशित : 23/03/2023

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे वडगाव बु.,खाचणे,तावसे…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे दगडी,गोरगावले, विचखेडा ता.चोपडा

प्रकाशित : 23/03/2023

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे दगडी,गोरगावले,‍ विचखेडा…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय कार्यालय अमळनेर पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 21/03/2023

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय अमळनेर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय कार्यालय फैजपूर मुलाखत व टंकलेखन चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 21/03/2023

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा