बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
सन २०२३-२४ वर्षाकरीता वाळू फेर ई निविदा सूचनेस मुदतवाढ

प्रकाशित : 12/03/2024

वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक,डेपो निर्मिती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळूची विक्री, डेपोतून वाहनांमध्ये वाळू भरून देणे,व्यवस्थापन…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
शुध्दीपत्रक संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरीता (Statutory Audit) सनदी लेखापरीक्षकांची नेमणूकीची प्रक्रीया तांत्रिक कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे

प्रकाशित : 11/03/2024

संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरीता (Statutory Audit) सनदी लेखापरीक्षकांची नेमणूकीची प्रक्रीया तांत्रिक कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सन २०२३-२४ वर्षाकरीता वाळू ई निविदा

प्रकाशित : 07/03/2024

वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक,डेपो निर्मिती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळूची विक्री. डेपोतून वाहनांमध्ये वाळू भरून देणे,व्यवस्थापन…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
निवड व प्रतिक्षाधिन उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 05/03/2024

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सी.सी.टी.व्ही व इतर अनुषंगीक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करणेकामी ई निविदा

प्रकाशित : 04/03/2024

सी.सी.टी.व्ही व इतर अनुषंगीक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करणेकामी ई निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
शुद्धिपत्रक प्रसिद्धी जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे/मुलींचे निरीक्षण गृह/बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांच्या कंत्राटी पदभरती मधील प्रशिक्षक पदाचे शुद्धिपत्रक

प्रकाशित : 04/03/2024

शुद्धिपत्रक प्रसिद्धी जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे/मुलींचे निरीक्षण गृह/बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांच्या कंत्राटी पदभरती मधील प्रशिक्षक पदाचे…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षासुची जानेवारी २०२४

प्रकाशित : 01/03/2024

जळगाव जिल्ह्यातील नगरविकास विभाग अंतर्गत अनुकंपा प्रतिक्षासूची जानेवारी २०२४  

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1975 मौजे भुसावळ,ता.भुसावळ जी.जळगाव.

प्रकाशित : 01/03/2024

मौजे भुसावळ,ता.भुसावळ जी.जळगाव येथील सर्व्हे नं.87/2 हि आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली शेतजमीन बिगर आदिवासीला अकृषिक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगी मिळणेबाबत.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

प्रकाशित : 01/03/2024

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलींचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

प्रकाशित : 01/03/2024

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलींचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

तपशील पहा