बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
सन 2023-2024 साठी वाळू फेर ई-निविदा सुचनेस मुदतवाढ देणेबाबत

प्रकाशित : 28/02/2024

सन 2023-2024 साठी वाळू फेर ई-निविदा सुचनेस मुदतवाढ देणेबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
शुद्धिपत्रक  गिरणा नदीपात्रातून गाळ व वाळूमिश्रित गाळ सोडण्यासाठी वाळू डेपोची ई-निविदा

प्रकाशित : 17/02/2024

शुद्धिपत्रक गिरणा नदीपात्रातून गाळ व वाळूमिश्रित गाळ सोडण्यासाठी वाळू डेपोची ई-निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची माहे डिसेंबर 2023 अखेरची जिल्हास्तरीय सामाईक प्रतिक्षासुची

प्रकाशित : 16/02/2024

अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची माहे डिसेंबर 2023 अखेरची जिल्हास्तरीय सामाईक प्रतिक्षासुची  

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थानाकडून ई निविदा सूचना

प्रकाशित : 16/02/2024

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थानाकडून ई निविदा सूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जी पी एस ट्रॅकिंग व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा बाबत ई निविदा सूचना

प्रकाशित : 16/02/2024

जी पी एस ट्रॅकिंग व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा बाबत ई निविदा सूचना

तपशील पहा