बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

ताडी दुकान निविदा-लिलावासाठी सार्वजनिक सूचना

प्रकाशित केले: 18/09/2021

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग:वर्ष 2021-22 साठी ताडी दुकाने निविदा-लिलावासाठी सार्वजनिक सूचना

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

पीडीएफ सीडी वरून मतदार यादी छपाई करणेबाबतची ई निविदा

प्रकाशित केले: 16/09/2021

पीडीएफ सीडी वरून मतदार यादी छपाई करणेबाबतची ई निविदा

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वाहनांचा लिलाव चोपडा तहसिल कार्यालय

प्रकाशित केले: 15/09/2021

अनधिकृत गौणखनिज वाहतूक दरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा लिलाव

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था नाशिक या संस्थेतील रिक्त पदे भरण्याबाबत

प्रकाशित केले: 09/09/2021

विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था नाशिक या संस्थेतील रिक्त पदे भरण्याबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

लिलाव अधिसूचना-शासकीय जमीन खाण लीज लिलावाची सूचना

प्रकाशित केले: 01/09/2021

दिनांक 01/09/2021 ची सरकारी जमिनीवरील खाणपट्टी लिलावाबाबत अधिसूचना

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी भरती २०१९-सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

प्रकाशित केले: 31/08/2021

कागदपत्र पडताळणीकामी बोलविण्यात आलेले तथापि सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कुळकायदा शाखा

प्रकाशित केले: 24/08/2021

मौजे कसबे ता. अमळनेर गट क्रमांक 291,296 आणि 297 च्या विक्री परवानगीची सूचना

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी भरती २०१९

प्रकाशित केले: 23/08/2021

एसईबीसी खेळाडू उमेदवार अपात्र घोषित

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड-19 जिल्हयातील निर्बंधशिथिल 13/08/2021 रोजीचे आदेश

प्रकाशित केले: 14/08/2021

कोविड-19 निर्बंधशिथिल संदर्भात जिल्हा प्रशासनाचे 13/08/2021 रोजीचे आदेश

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मुदतवाढ-शासकीय जागेवरील खाणपट्यांचे जाहीर लिलाव सन 2020-21

प्रकाशित केले: 14/08/2021

प्रथम मुदतवाढ देणेबाबत शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपट्यांच्या लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव अधिसूचना

अधिक