बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत कलम 20 (अ)

प्रकाशित : 11/07/2024

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत कलम 20 (अ) SR No…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत. मौजे जलचक्र खु ता.बोदवड

प्रकाशित : 28/06/2024

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करून मलकापुर पर्यंत ८४.३४ कि.मी विस्तारासाठी…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत मौजे शेलवड ता. बोदवड 

प्रकाशित : 28/06/2024

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करून मलकापुर पर्यंत ८४.३४ कि.मी विस्तारासाठी…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत. मौजे पहुर ता. जामनेर

प्रकाशित : 28/06/2024

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करून मलकापुर पर्यंत ८४.३४ कि.मी विस्तारासाठी…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत

प्रकाशित : 28/06/2024

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करून मलकापुर पर्यंत ८४.३४ कि.मी विस्तारासाठी…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रस्तावित पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत.

प्रकाशित : 28/06/2024

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करून मलकापुर पर्यंत ८४.३४ कि.मी विस्तारासाठी…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सनदी लेखापाल यांच्या नेमणूक प्रक्रियेमध्ये निवडणूक कारणास्तव मुदतवाढ बाबत

प्रकाशित : 26/06/2024

सनदी लेखापाल यांच्या नेमणूक प्रक्रियेमध्ये निवडणूक कारणास्तव मुदतवाढ बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
शिक्षक मतदार शोध

प्रकाशित : 21/06/2024

नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी मतदार यादीत तुमचे नाव शोधण्यासाठी येथे क्लिक करा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मगांराग्रारोहयो अंतर्गत संवैधानिक लेखापरिक्षणाकरीता सनदी लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत…

प्रकाशित : 18/06/2024

मगांराग्रारोहयो अंतर्गत संवैधानिक लेखापरिक्षणाकरीता सनदी लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत…

तपशील पहा