बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय कार्यालय अमळनेर पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 21/03/2023

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय अमळनेर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय कार्यालय फैजपूर मुलाखत व टंकलेखन चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 21/03/2023

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय कार्यालय एरंडोल पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 21/03/2023

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय एरंडोल येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय अधिकारी अमळनेर येथे तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

प्रकाशित : 15/03/2023

उपविभागीय अधिकारी अमळनेर येथे अनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय अधिकारी एरंडोल येथे तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

प्रकाशित : 14/03/2023

उपविभागीय अधिकारी एरंडोल येथे अनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय अधिकारी भुसावळ तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

प्रकाशित : 13/03/2023

उपविभागीय अधिकारी भुसावळ येथेअनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
उपविभागीय अधिकारी फैजपूर येथे तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

प्रकाशित : 09/03/2023

उपविभागीय अधिकारी फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
खाजगी भुमी संपादन नोटीस

प्रकाशित : 02/03/2023

खरेदीपूर्व जाहिर नोटीस खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटाव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेणेबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा

प्रकाशित : 24/02/2023

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे कमळगाव तहसील चोपडा

प्रकाशित : 24/02/2023

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे कमळगाव तहसील चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची…

तपशील पहा