बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ -वाढीव मोबदला संदर्भात-चाळीसगांव तालुक्यातील अतिरिक्त खुलासा प्रकरणाची यादी

प्रकाशित : 04/09/2023

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ -वाढीव मोबदला संदर्भात-चाळीसगांव तालुक्यातील अतिरिक्त खुलासा प्रकरणाची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ -वाढीव मोबदला संदर्भात -अंतिम सूचना भाग २/२

प्रकाशित : 04/09/2023

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ -वाढीव मोबदला संदर्भात -अंतिम सूचना भाग २/२

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ -वाढीव मोबदला संदर्भात -अंतिम सूचना भाग १/२

प्रकाशित : 04/09/2023

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ -वाढीव मोबदला संदर्भात -अंतिम सूचना भाग १/२

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जळगाव जिल्हयातील महसूल विभागाची अनुकंपा प्रतिक्षासुची माहे जुलै २०२३ अखेर.

प्रकाशित : 28/08/2023

जळगाव जिल्हयातील महसूल विभागाची अनुकंपा प्रतिक्षासुची माहे जुलै २०२३ अखेर.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
ई-निविदा अधीसूचना द्वितीय मुदतवाढ जळगाव जिल्हातील वाळूगटांच्या पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरिता

प्रकाशित : 28/08/2023

ई-निविदा अधीसूचना द्वितीय मुदतवाढ जळगाव जिल्हातील वाळूगटांच्या पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरिता.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- अमळनेर तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

प्रकाशित : 26/08/2023

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- अमळनेर तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- चोपडा तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

प्रकाशित : 26/08/2023

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- चोपडा तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका अंतिम गुणपत्रक

प्रकाशित : 24/08/2023

पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका अंतिम गुणपत्रक

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका मुलाखतीसाठी पात्र अपात्र उमेदवार यादी

प्रकाशित : 24/08/2023

पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका मुलाखतीसाठी पात्र अपात्र उमेदवार यादी

तपशील पहा