बंद

महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०२१ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे डिसेंबर २०२१ अखेर

24/01/2022 30/06/2022 पहा (9 MB)
बदलीस पात्र कर्मचारी यादी

अव्वल कारकून,मंडळ अधिकारी,महसूल सहायक आणि वाहन चालक (गट क) मधील बदलीस पात्र कर्मचारी यादी

23/03/2022 31/05/2022 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७५(३)

तहसील: पाचोरा: गाव: गोराडखेडा बु. स.न./गट नं.१४५

15/02/2022 15/03/2022 पहा (768 KB)
अव्वल कारकुन प्राथमिक प्रारूप ज्येष्ठता यादी

अव्वल कारकुन प्राथमिक प्रारूप ज्येष्ठता यादी दिनांक 01-01-2022

04/03/2022 15/03/2022 पहा (4 MB)
मंडळ अधिकारी प्राथमिक प्रारूप ज्येष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी प्राथमिक प्रारूप ज्येष्ठता यादी दिनांक 01-01-2022

04/03/2022 15/03/2022 पहा (4 MB)
वाहनचालकाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी

वाहनचालकाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी दिनांक 01-01-2022

17/01/2022 03/02/2022 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालातील शिपाई सवंर्ग प्राथमिक जेष्ठता यादी

दिनांक 01-01-2022 जिल्हाधिकारी कार्यालातील शिपाई सवंर्ग प्राथमिक जेष्ठता यादी

17/01/2022 03/02/2022 पहा (2 MB)
एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ डिसेंबर 2021

एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ डिसेंबर 2021

06/01/2022 31/01/2022 पहा (227 KB)
एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ नोव्हेंबर 2021

एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ नोव्हेंबर 2021

08/12/2021 20/01/2022 पहा (249 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी जून २०२१ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे जून २०२१ अखेर

29/07/2021 31/12/2021 पहा (5 MB)