बंद

महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगरविकास विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची जुलै-2023

नगरविकास विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची जुलै-2023

27/07/2023 31/01/2024 पहा (5 MB)
जळगाव जिल्हयातील महसूल विभागाची अनुकंपा प्रतिक्षासुची माहे जुलै २०२३ अखेर.

जळगाव जिल्हयातील महसूल विभागाची अनुकंपा प्रतिक्षासुची माहे जुलै २०२३ अखेर.

27/08/2023 31/12/2023 पहा (98 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०२२

अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०२२

25/01/2023 30/06/2023 पहा (432 KB)
जळगाव जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतीतील अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेबाबत सामाईक प्रतिक्षासुची

जळगाव जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतीतील दिवंगत झालेल्या कर्मचा-यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेबाबत सामाईक प्रतिक्षासुची

02/02/2023 30/06/2023 पहा (10 MB)
महसुल सहायक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी

महसुल सहायक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01/01/2023 रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्राथमिक ज्येष्ठता यादी

01/03/2023 15/03/2023 पहा (204 KB)
अंतिम जेष्ठता यादी महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणे

महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणेकामी दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

10/03/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी जुलै 2022

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे जुलै 2022 अखेर

07/09/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
अनुकंपा तत्वावर प्रतीक्षासूचीवरील महसूल सहायक व तलाठी पदासाठी नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

अनुकंपा तत्वावर प्रतीक्षासूचीवरील महसूल सहायक व तलाठी पदासाठी नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

09/09/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०२१ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे डिसेंबर २०२१ अखेर

24/01/2022 30/06/2022 पहा (9 MB)
बदलीस पात्र कर्मचारी यादी

अव्वल कारकून,मंडळ अधिकारी,महसूल सहायक आणि वाहन चालक (गट क) मधील बदलीस पात्र कर्मचारी यादी

23/03/2022 31/05/2022 पहा (3 MB)