बंद

महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अंतिम जेष्ठता यादी महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणे

महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणेकामी दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

10/03/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी जुलै 2022

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे जुलै 2022 अखेर

07/09/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
अनुकंपा तत्वावर प्रतीक्षासूचीवरील महसूल सहायक व तलाठी पदासाठी नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

अनुकंपा तत्वावर प्रतीक्षासूचीवरील महसूल सहायक व तलाठी पदासाठी नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

09/09/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०२१ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे डिसेंबर २०२१ अखेर

24/01/2022 30/06/2022 पहा (9 MB)
बदलीस पात्र कर्मचारी यादी

अव्वल कारकून,मंडळ अधिकारी,महसूल सहायक आणि वाहन चालक (गट क) मधील बदलीस पात्र कर्मचारी यादी

23/03/2022 31/05/2022 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७५(३)

तहसील: पाचोरा: गाव: गोराडखेडा बु. स.न./गट नं.१४५

15/02/2022 15/03/2022 पहा (768 KB)
अव्वल कारकुन प्राथमिक प्रारूप ज्येष्ठता यादी

अव्वल कारकुन प्राथमिक प्रारूप ज्येष्ठता यादी दिनांक 01-01-2022

04/03/2022 15/03/2022 पहा (4 MB)
मंडळ अधिकारी प्राथमिक प्रारूप ज्येष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी प्राथमिक प्रारूप ज्येष्ठता यादी दिनांक 01-01-2022

04/03/2022 15/03/2022 पहा (4 MB)
वाहनचालकाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी

वाहनचालकाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी दिनांक 01-01-2022

17/01/2022 03/02/2022 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालातील शिपाई सवंर्ग प्राथमिक जेष्ठता यादी

दिनांक 01-01-2022 जिल्हाधिकारी कार्यालातील शिपाई सवंर्ग प्राथमिक जेष्ठता यादी

17/01/2022 03/02/2022 पहा (2 MB)