बंद

महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ डिसेंबर 2021

एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ डिसेंबर 2021

06/01/2022 31/01/2022 पहा (227 KB)
एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ नोव्हेंबर 2021

एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ नोव्हेंबर 2021

08/12/2021 20/01/2022 पहा (249 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी जून २०२१ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे जून २०२१ अखेर

29/07/2021 31/12/2021 पहा (5 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०२० अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे डिसेंबर २०२० अखेर

01/02/2021 30/06/2021 पहा (4 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी जुलै २०२० अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे जुलै २०२० अखेर

31/07/2020 31/12/2020 पहा (6 MB)
जेष्ठता यादी ( तलाठी संवर्ग )

तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी २०१९

21/09/2019 21/09/2020 पहा (7 MB)
प्राथमिक जेष्ठता यादी तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणे

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणेकामी दि. २७/०७/२०१९ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता यादी

06/08/2019 06/08/2020 पहा (2 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०१९ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे डिसेंबर २०१९ अखेर

01/01/2020 30/06/2020 पहा (7 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७५(३)

तहसील: पारोळा: गाव: पारोळा स.न./गट नं.254/1/1

11/02/2020 10/03/2020 पहा (192 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी जुलै २०१९ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे जुलै २०१९ अखेर

19/08/2019 31/12/2019 पहा (10 MB)