बंद

स्वयंसेवी संस्था

इकरा एज्युकेशन सोसायटी जळगाव

हाजी गुलाम नबी नगर, मेहरून, जळगाव

ईमेल : iqrajalgaon[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9423187515

इन्स्टिटयुट फॉर रूरल डेव्हलपमेंट अँड सोशल सर्व्हिसेस जळगाव

28/2 9, जिवराम नगर, खोते नगर जवळ, जळगाव

ईमेल : irdss_jal[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7798111179

एकता शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्था औरंगाबाद

एकता सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संस्था प्लॉट नं.११ एन-१२ डी सेक्टर सिडको औरंगाबाद

ईमेल : imranshaikhsir2188[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 8806212157

ओम साई शेक्षणिक व सामाजिक संस्था

नवीन भूखंड. साने गुरुजी मार्ग, भागिनी मंडल शाळा जवळ. अमळनेर

ईमेल : omsaisanstha[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9422343622
पिन कोड: 425401

कुलस्वामीनी प्रतिष्ठान चाळीसगाव

29, कृष्णाई, कैलास नगर, भाडगाव रोड, चाळीसगाव, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव.

ईमेल : rameshkotkar1964[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02589-228295

केशवस्मृती प्रतिष्ठान

केशवस्मृती प्रतिष्ठान, 273, नवेपीठ, जळगाव

ईमेल : kspjal91[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9822994328
वेबसाइट दुवा : http://www.keshavsmruti.org/

केसरी सेवाभावी संस्था

प्लॉट क्रमांक 3, गट नं 282/2, रामेश्वर कॉलनी, जाळगाव.

ईमेल : kesraisanstha01[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9834872484

कै. अन्नासो नारायण पाटील बहुउद्देशिय संस्था जळगाव

गणेश नगर आस्था नगर पोस्ट धानोरा ता.चोपडा जि.जळगाव

ईमेल : hdpatiligp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02586-242051

कै. वंजीबाबा ग्रामीण विकास मंडळ चाळीसगाव

उमंग, भूषण मंगल कार्यालयजवळ, भडगाव रोड, चाळीसगाव, जि. जळगाव

ईमेल : vanajibabavtp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 8007992791
वेबसाइट दुवा : http://sscpolycsn.com/

कै. वसंतराव चांदोरकर स्मृती प्रतिष्ठान

4, बळीराम पेठ, "दीप-ज्योत" जळगाव - 425001

ईमेल : sangeetnritya[at]hotmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2227722