बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे कठोरे प्र.सावदा ता.यावल

04/03/2020 04/08/2020 पहा (9 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  ऐनपुर ता.रावेर

 

04/03/2020 04/08/2020 पहा (9 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  निंभोरासिम ता.रावेर

04/03/2020 04/08/2020 पहा (8 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  टाकरखेडा ता.यावल

 

04/03/2020 04/08/2020 पहा (8 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  शिंगाडी ता.रावेर

04/03/2020 04/08/2020 पहा (9 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  धरणगाव ता.धरणगाव

02/03/2020 02/08/2020 पहा (7 MB)
भूसंपादन कलम १९ अन्वये

भूसंपादन कलम १९ अन्वये अधिसूचना मौजे एरंडोल  तहसील एरंडोल

06/01/2020 31/03/2020 पहा (10 MB)
भूसंपादन कलम १९ अन्वये

भूसंपादन कलम १९ अन्वये अधिसूचना तहसील धरणगाव मौजे बांभोरी

19/11/2018 31/12/2018 पहा (6 MB)