बंद

उपविभाग आणि विभाग

उपविभागाचे नाव समाविष्ट तालुके
जळगाव जळगाव,जामनेर
पाचोरा पाचोरा,भडगाव
अमळनेर अमळनेर,चोपडा
फैजपूर यावल, रावेर
एरंडोल एरंडोल,धरणगाव,पारोळा
भुसावळ भुसावळ,मुक्ताईनगर,बोदवड
चाळीसगाव चाळीसगाव