बंद

रुग्णालये

उपजिल्हा आरोग्य कार्यालय चोपडा

चोपडा

ईमेल : sdhchopda[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02586-220022
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

उपजिल्हा आरोग्य कार्यालय मुक्ताईनगर

मुक्ताईनगर

ईमेल : sdhmuktainagar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02583-222218
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

उपजिल्हा आरोग्य कार्यालय, जामनेर

जामनेर

ईमेल : msjamner[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02580233514
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

जिल्हा आरोग्य कार्यालय

जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत, जळगाव

ईमेल : dhojaljal[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2229593
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

जिल्हा शल्य चिकित्सक

जिल्हापेठ, जळगाव

ईमेल : csjal_mh[at]yahoo[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2226611
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in