नगरपालिका

अमळनेर नगरपरिषद

स्टेशन रोड , अमळनेर , जि . जळगाव पिनकोड :- ४२५४०१

ईमेल : coamalner[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02587-222542
वेबसाइट दुवा : https://amalnermahaulb.maharashtra.gov.in
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग

एरंडोल नगरपरिषद

मेन रोड जुना भाजी मार्केट गढी परिसर जुने पाणी टाकी जवळ पिनकोड :- ४२५१०९

ईमेल : mnc_erl[dot]001[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02588-245022
वेबसाइट दुवा : https://erandolmahaulb.maharashtra.gov.in
श्रेणी / प्रकार: क वर्ग

चाळीसगाव नगरपरिषद

नवीन प्रशासकीय इमारत , हिरापूर रोड, चाळीसगाव पिनकोड :- ४२४१०१

ईमेल : chalisgaonnp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02589-223416
वेबसाइट दुवा : https://chalisgaonmahaulb.maharashtra.gov.in
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग

चोपडा नगरपरिषद

शिवाजी चौक चोपडा पिनकोड :- ४२५१०७

ईमेल : co[dot]mcchopda[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02586-220016
वेबसाइट दुवा : https://chopdamahaulb.maharashtra.gov.in
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग

जामनेर नगरपरिषद

मेन रोड जामनेर ता. जामनेर पिनकोड :- ४२४२०६

ईमेल : cojamner[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02580-232524
वेबसाइट दुवा : https://jamnermahaulb.maharashtra.gov.in
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग

धरणगाव नगरपरिषद

महात्मा गांधी उद्यानात चोपडा रोड,धरणगाव,पिनकोड :- ४२५१०५

ईमेल : dharangaonnp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02588-202021
वेबसाइट दुवा : https://dharangaonmahaulb.maharashtra.gov.in/
श्रेणी / प्रकार: क वर्ग

पाचोरा नगरपरिषद

स्टेशन रोड ,पाचोरा जि.जळगाव पिनकोड :- ४२४२०१

ईमेल : copachora[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02596-240166
वेबसाइट दुवा : https://pachoramahaulb.maharashtra.gov.in
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग

पारोळा नगरपरिषद

बाजार पेठ पारोळा,पिनकोड :- ४२५१११

ईमेल : pmcparolajal[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02597-292301
वेबसाइट दुवा : https://parolamahaulb.maharashtra.gov.in/
श्रेणी / प्रकार: क वर्ग

फैजपूर नगरपरिषद

बस स्थानका जवळ विद्या नगर फैजपूर पिनकोड :- ४२५५०३

ईमेल : faizpurnp[at]gmail[dot]com
वेबसाइट दुवा : https://faizpurmahaulb.maharashtra.gov.in
श्रेणी / प्रकार: क वर्ग

भडगाव नगरपरिषद

आझाद चौक,ता. भडगांव पिनकोड :- ४२४१०५

ईमेल : npbhadgaon[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 2596-213278
वेबसाइट दुवा : https://bhadgaonmahaulb.maharashtra.gov.in
श्रेणी / प्रकार: क वर्ग