बंद

महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा तत्वावर प्रतीक्षासूचीवरील महसूल सहायक व तलाठी पदासाठी नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

अनुकंपा तत्वावर प्रतीक्षासूचीवरील महसूल सहायक व तलाठी पदासाठी नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

09/09/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी जुलै 2022

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे जुलै 2022 अखेर

07/09/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
अंतिम जेष्ठता यादी महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणे

महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणेकामी दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

10/03/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
संग्रहित