बंद

महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
बदलीस पात्र कर्मचारी यादी

अव्वल कारकून,मंडळ अधिकारी,महसूल सहायक आणि वाहन चालक (गट क) मधील बदलीस पात्र कर्मचारी यादी

23/03/2022 31/05/2022 पहा (3 MB)
अंतिम जेष्ठता यादी महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणे

महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणेकामी दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

10/03/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०२१ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे डिसेंबर २०२१ अखेर

24/01/2022 30/06/2022 पहा (9 MB)
संग्रहित