महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जेष्ठता यादी ( तलाठी संवर्ग )

तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी २०१९

21/09/2019 21/09/2020 पहा (7 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी जुलै २०१९ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे जुलै २०१९ अखेर

19/08/2019 31/12/2019 पहा (10 MB)
प्राथमिक जेष्ठता यादी तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणे

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणेकामी दि. २७/०७/२०१९ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता यादी

06/08/2019 06/08/2020 पहा (2 MB)
सुधारीत ज्ञापन (लिपीक – टंकलेखक संवर्ग)

लिपीक – टंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 रोजीची सुधारीत अंतिम जेष्ठता सूची

10/10/2018 31/10/2019 पहा (9 MB)
सुधारीत ज्ञापन (मंडळ अधिकारी संवर्ग)

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2015 पर्यंतची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

10/10/2018 31/10/2019 पहा (299 KB)
सुधारीत ज्ञापन (अव्वल कारकून संवर्ग)

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2015 पर्यंतची अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

10/10/2018 31/10/2019 पहा (9 MB)
संग्रहित