महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा जेष्ठता यादी जानेवारी २०१९

गट –क व गट –ड या संवर्गाची अनुकंपा जेष्ठता यादी जानेवारी २०१९

10/01/2019 30/06/2019 डाउनलोड (6 MB)
सुधारीत ज्ञापन (लिपीक – टंकलेखक संवर्ग)

लिपीक – टंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 रोजीची सुधारीत अंतिम जेष्ठता सूची

10/10/2018 31/10/2019 डाउनलोड (9 MB)
सुधारीत ज्ञापन (मंडळ अधिकारी संवर्ग)

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2015 पर्यंतची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

10/10/2018 31/10/2019 डाउनलोड (299 KB)
सुधारीत ज्ञापन (अव्वल कारकून संवर्ग)

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2015 पर्यंतची अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

10/10/2018 31/10/2019 डाउनलोड (9 MB)
संग्रहित