बंद

महसूल विभाग

महसूल विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७५(३)

तहसील: पारोळा: गाव: पारोळा स.न./गट नं.254/1/1

11/02/2020 10/03/2020 पहा (192 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी डिसेंबर २०१९ अखेर

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षासूची वर्ग क व ड माहे डिसेंबर २०१९ अखेर

01/01/2020 30/06/2020 पहा (7 MB)
जेष्ठता यादी ( तलाठी संवर्ग )

तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी २०१९

21/09/2019 21/09/2020 पहा (7 MB)
प्राथमिक जेष्ठता यादी तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणे

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणेकामी दि. २७/०७/२०१९ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता यादी

06/08/2019 06/08/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित