बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे साकेगाव तहसील भुसावळ भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे साकेगाव तहसील भुसावळ

13/05/2022 13/07/2022 पहा (1 MB)
मौजे परधाडे तहसील पाचोरा भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे परधाडे तहसील पाचोरा

09/05/2022 31/05/2022 पहा (1 MB)
मौजे नाचणखेडा तहसील पाचोरा भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे नाचणखेडा तहसील पाचोरा

09/05/2022 31/05/2022 पहा (1 MB)
मौजे वडगाव प्र पा तहसील पाचोरा भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे वडगाव प्र पा तहसील पाचोरा

09/05/2022 31/05/2022 पहा (1 MB)
मौजे दुसखेडे तहसील पाचोरा भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे दुसखेडे तहसील पाचोरा

09/05/2022 31/05/2022 पहा (1 MB)
मौजे जुनोने तालुका बोदवड भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे जुनोने तालुका बोदवड

28/03/2022 28/05/2022 पहा (1 MB)
मौजे माळेगाव तालुका मुक्ताईनगर भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

अधिसूचना : भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे माळेगाव तालुका मुक्ताईनगर

28/03/2022 28/05/2022 पहा (1 MB)
मौजे हरताळे तालुका मुक्ताईनगर भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

अधिसूचना : भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे हरताळे तालुका मुक्ताईनगर

28/03/2022 28/05/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित