बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन प्रस्ताव क्र. १५/२०२३ मौजे मेहू,हनुमंतखेडे व वाघारी ता.पारोळा

भुसंपादन प्रस्ताव क्र. १५/२०२३ मौजे मेहू,हनुमंतखेडे व वाघारी ता.पारोळा या प्रस्तावा बाबत जाहीर नोटीस

02/06/2023 12/06/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे भागपूर तहसील जळगाव

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे भागपून ता.जळगाव मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR 238/2018

 

03/05/2023 03/07/2023 पहा (3 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे बोहरे तहसील अमळनेर

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे बोहरे तहसील अमळनेर

05/04/2023 05/07/2023 पहा (3 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे भोकरी ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे भोकरी ता.चोपडा

27/03/2023 27/06/2023 पहा (883 KB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे विटनेर , धुपे खु. ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे विटनेर , धुपे खु. ता.चोपडा

20/03/2023 20/06/2023 पहा (2 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे कोळंबा,मितावली,निमगव्हाण ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे कोळंबा,मितावली,निमगव्हाण ता.चोपडा

20/03/2023 20/06/2023 पहा (3 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे वडगाव बु.,खाचणे,तावसे बु. ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे वडगाव बु.,खाचणे,तावसे बु. ता.चोपडा

20/03/2023 20/06/2023 पहा (3 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे दगडी,गोरगावले, विचखेडा ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे दगडी,गोरगावले,‍ विचखेडा ता.चोपडा

20/03/2023 20/06/2023 पहा (3 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR15/2020

15/02/2023 15/02/2024 पहा (3 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे कमळगाव तहसील चोपडा

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे कमळगाव तहसील चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR55/2020

15/02/2023 15/02/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित