बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR15/2020

15/02/2023 15/02/2024 पहा (3 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे कमळगाव तहसील चोपडा

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे कमळगाव तहसील चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR55/2020

15/02/2023 15/02/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे पिंप्री तहसील चोपडा

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे पिंप्री ता.चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR42/2020

15/02/2023 15/02/2024 पहा (3 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 शेंदणी तहसील चोपडा

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 शेंदणी ता.चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR10/2020

15/02/2023 15/02/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित