बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे विचखेडा-भारडू ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 19 च्या अधिसुचनेची घोषणा मौजे विचखेडा-भारडू ता.चोपडा

12/09/2022 12/11/2022 पहा (1,022 KB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे पाचोरा ता.पाचोरा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 19 च्या अधिसुचनेची घोषणा मौजे पाचोरा ता.पाचोरा

23/08/2022 23/10/2022 पहा (1 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे हनुमानवाडी ता.पाचोरा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 19 च्या अधिसुचनेची घोषणा
मौजे हनुमानवाडी ता.पाचोरा

23/08/2022 23/10/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 भागपूर तहसील जळगाव

मुदतवाढ जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अन्वये अधिसूचनेच्या पुनर्प्रकाशन गाव भागपूर तहसील जळगाव च्या SR- 240/2018

08/08/2022 08/08/2023 पहा (1 MB)
मौजे भागपूर तहसील जळगाव (एसआर-२३९/२०१८) भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे भागपूर तहसील जळगाव (एसआर-२३९/२०१८)

03/06/2022 03/10/2022 पहा (2 MB)
मौजे भागपूर तहसील जळगाव (एसआर-२/२०२२) भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे भागपूर तहसील जळगाव (एसआर-२/२०२२)

03/06/2022 03/10/2022 पहा (1 MB)
मौजे भागपूर तहसील जळगाव (एसआर-१/२०२२) भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे भागपूर तहसील जळगाव (एसआर-१/२०२२)

03/06/2022 03/10/2022 पहा (1 MB)
मौजे पाचोरा तहसील पाचोरा भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे पाचोरा तहसील पाचोरा

31/05/2022 31/10/2022 पहा (4 MB)
मौजे हनुमानवाडी तहसील पाचोरा भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे हनुमानवाडी तहसील पाचोरा

31/05/2022 31/10/2022 पहा (4 MB)
संग्रहित