बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे पाडळसे ता.अमळनेर

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे पाडळसे ता.अमळनेर

27/01/2023 30/04/2023 पहा (6 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे भागपूर ता.जळगाव

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 19 च्या अधिसुचनेची प्राथमिक दुरुस्ती घोषणा भागपूर ता.जळगाव

07/12/2022 07/02/2023 पहा (4 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे भागपूर ता.जळगाव

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ च्या अधिसुचनेची घोषणा दुरुस्ती पत्रक

02/12/2022 07/02/2023 पहा (1 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे गोंडखेड ता.जामनेर

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ च्या अधिसुचनेची घोषणा मौजे गोंडखेड ता.जामनेर

07/12/2022 07/03/2023 पहा (1 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 पळासदळ ता. एरंडोल

जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 11 अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना प्रस्ताव क्रमांक 01/2020 पळासदळ ता. एरंडोल

28/11/2022 28/11/2023 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग – ३डी अधिसूचना पाचोरा तालुक्यातील १० गावामधील जमीन संपादीत करणेसाठी अधिसूचना

राष्ट्रीय महामार्ग – ३डी अधिसूचना -पाचोरा तालुक्यातील १० गावामधील जमीन संपादीत करणेसाठी अधिसूचना

30/11/2022 31/01/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 भागपूर तहसील जळगाव

मुदतवाढ जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अन्वये अधिसूचनेच्या पुनर्प्रकाशन गाव भागपूर तहसील जळगाव च्या SR- 240/2018

08/08/2022 08/08/2023 पहा (1 MB)
संग्रहित