बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे दापोरी तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे दापोरी तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/91/2020

14/02/2024 11/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे निंभोरे तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे निंभोरे तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/84/2020

14/02/2024 11/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे मुंगसे तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे मुंगसे तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/92/2020

14/02/2024 11/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे खापरखेडे तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे खापरखेडे तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/79/2020

14/02/2024 10/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे मठगव्हाण तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे मठगव्हाण तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/78/2020

14/02/2024 10/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे रुंधाटी तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे रुंधाटी तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/60/2020

14/02/2024 11/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 भूसंपादन कायदा 2013 मौजे दोधवद तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे दोधवद तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/०५/2020

14/02/2024 11/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 भूसंपादन कायदा 2013 मौजे कामातवाडी तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे कामातवाडी तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/२२/2021

14/02/2024 11/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 भूसंपादन कायदा 2013 मौजे धावडे तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे धावडे तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/15/2021

14/02/2024 11/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन कायदा 2013 भूसंपादन कायदा 2013 मौजे सावखेडा तालुका अमळनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा मौजे सावखेडा तालुका अमळनेर 19 घोषणा SR/18/2021

14/02/2024 11/05/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित