बंद

निवडणूक विभाग

निवडणूक विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
e-tender for Supply of stationary

e-tender for Supply of stationary

08/12/2023 18/12/2023 पहा (8 MB)
लेखनसामुग्री व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करणेकामी ई निविदा

लेखनसामुग्री व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करणेकामी ई निविदा

08/12/2023 18/12/2023 पहा (8 MB)
झेरॉक्स मशीन झेरॉक्स प्रती व इतर अनुषंगिक साहित्यभाडे तत्वावर पुरवठा करणेकामी ई निविदा

झेरॉक्स मशीन झेरॉक्स प्रती व इतर अनुषंगिक साहित्यभाडे तत्वावर पुरवठा करणेकामी ई निविदा

08/12/2023 18/12/2023 पहा (8 MB)
हमाल पुरवठा करणेकामी ई निविदा

हमाल पुरवठा करणेकामी ई निविदा

08/12/2023 18/12/2023 पहा (4 MB)
जी.पी.एस ट्रॅकिंग व इतर अनुषंगिक साहित्यभाडे तत्वावर पुरवठा करणेकामी ई निविदा

जी.पी.एस ट्रॅकिंग व इतर अनुषंगिक साहित्यभाडे तत्वावर पुरवठा करणेकामी ई निविदा

08/12/2023 18/12/2023 पहा (7 MB)
संग्रहित