बंद

सन 2023-2024 करीता वाळू ई-निविदेस मुदतवाढ.

सन 2023-2024 करीता वाळू ई-निविदेस मुदतवाढ.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन 2023-2024 करीता वाळू ई-निविदेस मुदतवाढ.

सन 2023-2024 करीता वाळूगटांतून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळूची विक्री, डेपोतून वाहनांमध्ये वाळू भरुन देणे, व्यवस्थापन व देखभाल करण्यासाठी ई-निविदेस मुदतवाढ.

07/02/2024 10/02/2024 पहा (453 KB)