बंद

वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाला स्थगिती देण्याबाबत

वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाला स्थगिती देण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाला स्थगिती देण्याबाबत

दिनांक 28/01/2022 रोजीच्या वाळू निर्गती सुधारित धोरणानुसार सन 2021-2022 या वर्षाकरिता जळगाव जिल्हयातील खाणकाम आराखडा मंजूर असलेल्या व पर्यावरणसंबंधी जनसुनावणी झालेल्या परंतु पर्यावरण अनुमती अप्राप्त असलेल्या वाळू/रेतीगटांचा वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाला स्थगिती देण्याबाबत

03/03/2022 31/03/2022 पहा (577 KB)