बंद

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1975 मौजे अकुलखेडा,ता.चोपडा जी.जळगाव

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1975 मौजे अकुलखेडा,ता.चोपडा जी.जळगाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1975 मौजे अकुलखेडा,ता.चोपडा जी.जळगाव

मौजे अकुलखेडा ,ता.चोपडा जी.जळगाव येथील गट नं 1६६ क्षेत्र 0.27 हे.आर आकार 2.31 रु.पैसे सदरची जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36, 36 अ अन्वये तरतूदीस पात्र आसल्याने सदर शेतजमीन ही बिनशेती झालेली असून स्वविकसीत कारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची परवानगी मिळणेबाबत.

21/03/2024 20/04/2024 पहा (305 KB)