बंद

भूसंपादन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा

भूसंपादन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे वाळकी तहसील चोपडा मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR15/2020

15/02/2023 15/02/2024 पहा (3 MB)