बंद

भूसंपादन कायदा 2013 मौजे भागपूर तहसील जळगाव

भूसंपादन कायदा 2013 मौजे भागपूर तहसील जळगाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा 2013 मौजे भागपूर तहसील जळगाव

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मौजे भागपून ता.जळगाव मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अंतर्गत अधिसूचनेची घोषणा SR 238/2018

 

03/05/2023 03/07/2023 पहा (3 MB)