बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013

भुमीसंपादन अधिनियम 2013
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 चे भुसंपादन प्रस्ताव क्र 174/2016  मौजे विचखेडा-भार्डू ता. चोपडा मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 11 च्या अधिसुचनेची घोषणा

27/09/2021 04/10/2021 पहा (1 MB)