बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे विचखेडा-भारडू ता.चोपडा

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे विचखेडा-भारडू ता.चोपडा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे विचखेडा-भारडू ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 19 च्या अधिसुचनेची घोषणा मौजे विचखेडा-भारडू ता.चोपडा

12/09/2022 12/11/2022 पहा (1,022 KB)