बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे भोकरी ता.चोपडा

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे भोकरी ता.चोपडा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे भोकरी ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे भोकरी ता.चोपडा

27/03/2023 27/06/2023 पहा (883 KB)