बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे वडगाव बु.,खाचणे,तावसे बु. ता.चोपडा

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे वडगाव बु.,खाचणे,तावसे बु. ता.चोपडा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे वडगाव बु.,खाचणे,तावसे बु. ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे वडगाव बु.,खाचणे,तावसे बु. ता.चोपडा

20/03/2023 20/06/2023 पहा (3 MB)