बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे दगडी,गोरगावले, विचखेडा ता.चोपडा

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे दगडी,गोरगावले, विचखेडा ता.चोपडा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे दगडी,गोरगावले, विचखेडा ता.चोपडा

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे दगडी,गोरगावले,‍ विचखेडा ता.चोपडा

20/03/2023 20/06/2023 पहा (3 MB)