बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे गोंडखेड ता. जामनेर

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे गोंडखेड ता. जामनेर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे गोंडखेड ता. जामनेर

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 19 च्या अधिसुचनेची घोषणा मौजे मौजे गोंडखेड ता. जामनेर

28/01/2023 08/03/2023 पहा (993 KB)