बंद

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ मौजे भागपूर ता जळगाव मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ च्या अधिसूचनेची घोषणा

11/05/2021 11/07/2021 पहा (2 MB)