बंद

पर्यावरण अनुमती अप्राप्त वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा(e-Tendering) व ई-लिलावाची (e-Auction) अधिसूचना

पर्यावरण अनुमती अप्राप्त वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा(e-Tendering) व ई-लिलावाची (e-Auction) अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पर्यावरण अनुमती अप्राप्त वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा(e-Tendering) व ई-लिलावाची (e-Auction) अधिसूचना

दिनांक 28/01/2022 रोजीच्या वाळू निर्गती सुधारित धोरणानुसार सन 2021-2022 या वर्षाकरिता जळगाव जिल्हयातील खाणकाम आराखडा मंजूर असलेल्या व पर्यावरणसंबंधी जनसुनावणी झालेल्या परंतु पर्यावरण अनुमती अप्राप्त असलेल्या वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा (e-Tendering) व ई-लिलावाची (e-Auction) अधिसूचना

16/02/2022 05/03/2022 पहा (6 MB)