बंद

कंत्राटी मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी ई-निविदा (मुदतवाढ)

कंत्राटी मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी ई-निविदा (मुदतवाढ)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंत्राटी मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी ई-निविदा (मुदतवाढ)

ई-निविदा (मुदतवाढ) – मान्यताप्राप्त संस्थेद्वारे मतदार मदत केंद्रावर कंत्राटी मनुष्यबळ (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) पुरवठा करणेकामी

01/06/2021 07/06/2021 पहा (4 MB)