बंद

ई- निविदा व ई-लिलावाच्या प्रक्रियेत निर्गत न झालेल्या 5 वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता फेरलिलाव क्र. 01 ची सूचना

ई- निविदा व ई-लिलावाच्या प्रक्रियेत निर्गत न झालेल्या 5 वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता फेरलिलाव क्र. 01 ची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई- निविदा व ई-लिलावाच्या प्रक्रियेत निर्गत न झालेल्या 5 वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता फेरलिलाव क्र. 01 ची सूचना

सन 2021-2022 या वर्षाकरीता जळगांव जिल्हयातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळू/रेतीगटांपैकी दिनांक 04/03/2022 रोजी झालेल्या ई- निविदा(e-Tendering) व ई-लिलावाच्या (e-Auction) प्रक्रियेत निर्गत न झालेल्या 5 वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता फेरलिलाव क्र. 01 (ई-निविदा व ई-लिलाव पध्दतीने) ची सूचना

10/03/2022 27/03/2022 पहा (7 MB)