बंद

माहितीचा अधिकार

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

[17 नियमावली (कलम 4 ब प्रमाणे)]

मॅन्युअल क्रमांक. तपशील फाईल
मॅन्युअल क्रमांक 1 संस्थेचे कार्य आणि कर्तव्ये (पीडीएफ,92के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 2 अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये (पीडीएफ,216के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 3 नियंत्रण प्रक्रिया व पर्यवेक्षण (पीडीएफ,65के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 4 कामकाज पार पाडण्यासाठी त्याद्वारे सेट केलेले निकष (पीडीएफ,29के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 5 नियम, नियमावली, सूचना, हस्तपुस्तिका आणि नोंदी त्याद्वारे किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली ठेवलेल्या किंवा त्याच्या कामात त्याचे कार्य निर्मुलन करण्यासाठी त्याचा वापर (पीडीएफ,144के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 6 दस्तऐवज किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कागदपत्रांच्या श्रेणीचे विवरण (पीडीएफ,435के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 7 नियमाचे किंवा प्रशासनाच्या स्थापनेच्या संबंधात जनतेच्या सदस्यांशी सल्लामसलत किंवा प्रतिनिधित्व देण्याकरता विद्यमान कोणत्याही व्यवस्थेचे तपशील. (पीडीएफ,134के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 8 बोर्ड, परिषद, समिती आणि इतर संस्था ज्या दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचे उद्घोष हे त्याचे भाग म्हणून किंवा त्याच्या सल्ला कारणास्तव गठित केलेले आहे, आणि अशा बोर्ड परिषदे, समितीचे आणि इतर संस्थांच्या बैठका सार्वजनिकंसाठी खुले असतात किंवा अशा सभेचे इतिवृत्त सार्वजनिकसाठी उपलब्ध आहेत (पीडीएफ,94के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 9 अधिकार्यांची आणि कर्मचा-यांची निर्देशिका (पीडीएफ,133के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 10 नियमनानुसार प्रदान केलेल्या नुकसान भरपाईची व्यवस्था यासह त्याच्या प्रत्येक अधिकार्याने आणि कर्मचार्यांना मिळणारे मासिक वेतन (पीडीएफ,33के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 11 प्रत्येक एजन्सीला वाटप केलेले बजेट, सर्व योजनांचा तपशिल, प्रस्तावित खर्च आणि देयक केलेल्या वितरणाच्या अहवालांचे दर्शवितात (पीडीएफ,22के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 12 वाटप केलेल्या रकमांसह सब्सिडी कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची पद्धत आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभार्थींची माहिती (पीडीएफ,30के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 13 सवलती, परवाने किंवा अधिकृततेच्या प्राप्तकर्त्याचे विवरण (पीडीएफ,24के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 14 इलेक्टॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेली किंवा तिच्याद्वारे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या संदर्भातील तपशील (पीडीएफ,27के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 15 सार्वजनिक वापरासाठी राखून ठेवलेली माहिती वाचनासाठी ग्रंथालय किंवा वाचन खोलीचे कामकाजाचे तास यासह नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा (पीडीएफ,16के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 16 लोक माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनाम व इतर तपशील (पीडीएफ,290के.बी.)
मॅन्युअल क्रमांक 17 इतर माहिती (पीडीएफ,11.2 के.बी.)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ,1.69 एम.बी.)
तहसील कार्यालय,जामनेर माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 3.27 एम.बी.)
तहसील कार्यालय, एरंडोल माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 424के.बी.)
विशेष भूसंपादन अधिकारी माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ,1.69 एम.बी.)
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 161के.बी.)
जिल्हा नियोजन समिती माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ,1.5 एम.बी.)
जिल्हाधिकारी कार्यालय : कुळकायदा शाखा माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ,2.89एम.बी.)
उपविभागीय अधिकारी,एरंडोल माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 4.68एम.बी.)
उपविभागीय अधिकारी,भुसावळ माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 1.89एम.बी.)
मुख्य अग्निशमन कार्यालय, व.वा. गोलाणी मार्केट, ज.श.म.न.पा. प्रशासकीय इमारती मागे, जळगाव माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 154 के.बी.)
जिल्हाधिकारी कार्यालय : करमणूक कर शाखा माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 472 के.बी.)
पोलीस अधीक्षक कार्यालय माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 1.02 एम.बी)
जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,जळगाव माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१) (पीडीएफ, 729 के.बी)