बंद

महिला व बाल विकास विभाग

कामाच्या ठिकाणी महिलाांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात “अंतर्गत तक्रार समिती गठीत” करणेबाबत.

शासन निर्णय,स्थानिक तक्रार समिती व समन्वय अधिकारी