बंद

तहसील

अनुक्रमांक तहसीलचे नाव
1 जळगाव
2 पाचोरा
3 अमळनेर
4 यावल
5 एरंडोल
6 भुसावळ
7 चाळीसगाव
8 जामनेर
9 भडगाव
10 चोपडा
11 रावेर
12 धरणगाव
13 पारोळा
14 मुक्ताईनगर
15 बोदवड