बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

हुद्दा कार्यक्षेत्र
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रशासन
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कुळकायदा शाखा, करमणूक कर शाखा, संगांयो/इंगांयो शाखा
निवासी उप जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी महसूल शाखा, जमीन विषयक, गृह शाखा, आस्थापना शाखा, नगरपालिका प्रशासन, आवक / जावक, आपत्ती व्यवस्थापन, लोकशाही दिन, विभागीय चौकशी, स्वागत कक्ष, सेतु सुविधा केंद्र, जिल्हा व्यवस्थापन कक्ष
उपजिल्हाधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा उप-निवडणूक अधिकारी, उप जिल्हाधिकारी ईजीएस, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, विशेष जमीन संपादन अधिकारी (5)