बंद

गावे

अ.क्र. तालुक्याचे नाव गावाचे नाव
1 अमळनेर अमळगांव
2 अमळनेर अमळनेर (ग्रामीण)
3 अमळनेर अंबारे
4 अमळनेर अंबासन
5 अमळनेर आमोदे
6 अमळनेर अंचलवाडी
7 अमळनेर अनोरा
8 अमळनेर अंतुर्ली
9 अमळनेर आर्डी
10 अमळनेर अटाळे
11 अमळनेर बहादर वाडी
12 अमळनेर बाम्हणे
13 अमळनेर भरवस
14 अमळनेर भिलाली
15 अमळनेर भोरटेक
16 अमळनेर बिलखेडे
17 अमळनेर बोदर्डे
18 अमळनेर बोहरे
19 अमळनेर बोरगाव
20 अमळनेर चाकवे
21 अमळनेर चौबारी
22 अमळनेर चिमनपुरी
23 अमळनेर चोपडाई
24 अमळनेर दहिवद
25 अमळनेर दहिवद खु.
26 अमळनेर डांगर बु.
27 अमळनेर दापोरी बु.
28 अमळनेर दापोरी खु.
29 अमळनेर दरेगाव
30 अमळनेर देवगाव
31 अमळनेर देवळी
32 अमळनेर धानोरे
33 अमळनेर धार
34 अमळनेर धावडे
35 अमळनेर ढेकू बु.
36 अमळनेर ढेकू चाराम
37 अमळनेर ढेकू खु.
38 अमळनेर ढेकू सिम
39 अमळनेर धुपी
40 अमळनेर दोधवड
41 अमळनेर एकलहरे
42 अमळनेर एकरुखी
43 अमळनेर एकतस
44 अमळनेर फाफोरे बु.
45 अमळनेर फाफोरे खु.
46 अमळनेर गडखांब
47 अमळनेर गलवाडे बु.
48 अमळनेर गलवाडे खु.
49 अमळनेर गांधली
50 अमळनेर गंगापुरी
51 अमळनेर घूरखेडे
52 अमळनेर गोवर्धन
53 अमळनेर हेडवे
54 अमळनेर हिंगोना बु.
55 अमळनेर हिंगोएन खु. प्र जे
56 अमळनेर हिंगोएन खु. प्र जळोद
57 अमळनेर हिंगोनी सिम
58 अमळनेर इंद्रपिंप्री
59 अमळनेर जैतपीर
60 अमळनेर जळोद
61 अमळनेर जानवे
62 अमळनेर जवखेडे
63 अमळनेर जुनोने
64 अमळनेर कचारे
65 अमळनेर कलाली
66 अमळनेर काळंबे
67 अमळनेर कळमसरे
68 अमळनेर कामतवाडी
69 अमळनेर कांदरी खु.
70 अमळनेर कान्हेरे
71 अमळनेर करण खेडे
72 अमळनेर कावपिंप्री
73 अमळनेर खडके
74 अमळनेर खापरखेडे प्र. डांगरी
75 अमळनेर खापरखेड प्र. जळोद
76 अमळनेर खर्डे
77 अमळनेर खौशी बु.
78 अमळनेर खेडी बु. प्र. डांगरी
79 अमळनेर खेदी खु. प्र. अमळनेर
80 अमळनेर खेदी खु. जे. जळोद
81 अमळनेर खेडी सीम प्र. जे
82 अमळनेर खोकर पट
83 अमळनेर कोंडवळ
84 अमळनेर कु-हे बु.
85 अमळनेर कु-हे खु.
86 अमळनेर कु-हे सिम.
87 अमळनेर लाडगाव
88 अमळनेर लोन बु.
89 अमळनेर लोण चरम
90 अमळनेर लोन खु
91 अमळनेर लोन सीम
92 अमळनेर लोंढेवे
93 अमळनेर लोन
94 अमळनेर लोनपंचम
95 अमळनेर मालपूर
96 अमळनेर मंडल
97 अमळनेर मंगरुळ
98 अमळनेर मांजरदी
99 अमळनेर मारवाड
100 अमळनेर मठगव्हाण
101 अमळनेर मेहरगांव
102 अमळनेर म्हसले
103 अमळनेर मुडी प्र. ड.
104 अमळनेर मुडी प्र. अमळनेर
105 अमळनेर मुंगसे
106 अमळनेर नगाव बु.
107 अमळनेर नगाव खु.
108 अमळनेर नालखेडे
109 अमळनेर नांदगाव
110 अमळनेर नांद्री
111 अमळनेर निंब
112 अमळनेर निंभेारा
113 अमळनेर निमझरी
114 अमळनेर निसार्डी
115 अमळनेर पाडळसे
116 अमळनेर पाडसे
117 अमळनेर पळासदळ
118 अमळनेर पातोंडा
119 अमळनेर पिळोदे
120 अमळनेर पिंपळे बु.
121 अमळनेर पिंपळे खु.
122 अमळनेर पिंपळी प्र.जळोद
123 अमळनेर पिंगळवाडे
124 अमळनेर प्रगने डांगरी
125 अमळनेर राधावन
126 अमळनेर राजोरे
127 अमळनेर रामेश्वर बु.
128 अमळनेर रामेश्वर खु
129 अमळनेर रणाईचे
130 अमळनेर रणाईचे खु.
131 अमळनेर रांजणे
132 अमळनेर रुंधाटी
133 अमळनेर सबगव्हाण
134 अमळनेर सडावन बु.
135 अमळनेर सडावन खु.
136 अमळनेर सारबेटे बु.
137 अमळनेर सारबेटे खु.
138 अमळनेर सतरी
139 अमळनेर सावखेडे
140 अमळनेर शहापूर
141 अमळनेर शिरसाळे बु.
142 अमळनेर शिरसाळे खु.
143 अमळनेर शिरूड
144 अमळनेर सोनखेडी
145 अमळनेर सुंदरपट्टी
146 अमळनेर टाकारखेडे
147 अमळनेर तळवेडे
148 अमळनेर तंदली
149 अमळनेर टासखेडे
150 अमळनेर वाघोडे
151 अमळनेर वावडे
152 अमळनेर व्यवहारडाळ
153 अमळनेर वासरे
154 अमळनेर झाडी
155 भडगाव अचलगाव
156 भडगाव आडळसे
157 भडगाव अमादादे
158 भडगाव अंजन विहरे
159 भडगाव अंतुर्ली बु.
160 भडगाव बच्चार
161 भडगाव बाळद ​​खु.
162 भडगाव बांबरुड प्र. बाहाळ
163 भडगाव बांबरुड प्र. उत्राण
164 भडगाव भातखंडे बु.
165 भडगाव भट्टगाव
166 भडगाव भोरटेक बु.
167 भडगाव बोदर्डे
168 भडगाव बोरनार
169 भडगाव दलवाडे
170 भडगाव देव्हारी
171 भडगाव धोत्रे
172 भडगाव घूसार्डी खु.
173 भडगाव गिरड
174 भडगाव गोंडगाव
175 भडगाव गुढे
176 भडगाव जुवार्डी
177 भडगाव कजगाव
178 भडगाव कनाशी
179 भडगाव खेडगांव खु.
180 भडगाव कोळगाव
181 भडगाव कोथळी
182 भडगाव लोन प्र. भडगाव
183 भडगाव लोन प्र. उत्राण
184 भडगाव महिंदळे
185 भडगाव मालगांव
186 भडगाव मंडकी
187 भडगाव नवरे
188 भडगाव निंभेारे
189 भडगाव पळासखेडे
190 भडगाव पंध्राड
191 भडगाव पासर्डी
192 भडगाव पाथरड
193 भडगाव पेंडगाव
194 भडगाव पिचर्डे
195 भडगाव पिंपळगाव बु..
196 भडगाव पिंपळखेडे
197 भडगाव पिंपरीहट
198 भडगाव रूपनगर
199 भडगाव सावदे
200 भडगाव शिंदी
201 भडगाव शिवानी
202 भडगाव टाळबंद तांडा
203 भडगाव तांदलवाडी
204 भडगाव उमरखेड
205 भडगाव वसंतवाडी
206 भडगाव वडजी
207 भडगाव वाडे
208 भडगाव वडगाव बु..
209 भडगाव वडगाव नलबंदी
210 भडगाव वाक
211 भडगाव वाळवाडी बु.
212 भडगाव वाळवाडी खु.
213 भडगाव वारखेड
214 भुसावळ अचेगाव
215 भुसावळ अंजनसोंडे
216 भुसावळ बेळखेडे डिगर
217 भुसावळ बेलव्हळ
218 भुसावळ भानखेडे प्र. एलाबाबाद
219 भुसावळ भिलमाळी
220 भुसावळ भुसावळ (ग्रामीण)
221 भुसावळ बोहार्डी बु.
222 भुसावळ बोहर्डी खु.
223 भुसावळ चोरवड
224 भुसावळ दर्यापूर
225 भुसावळ फेकरी
226 भुसावळ फुलगाव
227 भुसावळ गोजोरे
228 भुसावळ गोंभी
229 भुसावळ हतनुर
230 भुसावळ जाडगाव
231 भुसावळ जोगलखेडे
232 भुसावळ जोगलखोरी
233 भुसावळ काहुरखेडे
234 भुसावळ कन्हाळे बु.
235 भुसावळ कन्हाळे खु.
236 भुसावळ कठोरे बु.
237 भुसावळ कठोरे खु.
238 भुसावळ खडके
239 भुसावळ खंडाळे
240 भुसावळ खेडी बु.
241 भुसावळ किंन्ही
242 भुसावळ कु-हे प्र. नशिराबाद
243 भुसावळ मांडवेदिगर
244 भुसावळ मानपुर
245 भुसावळ मन्यारखेडे
246 भुसावळ मिरगव्हाण
247 भुसावळ मोंढाळे
248 भुसावळ निंबोरे खु.
249 भुसावळ पिंपळगाव बु..
250 भुसावळ पिंपळगांव खु.
251 भुसावळ पिंप्रीसेकम
252 भुसावळ साक्री
253 भुसावळ साकेगावृ
254 भुसावळ सावतर
255 भुसावळ शिंदी
256 भुसावळ सुनसगाव
257 भुसावळ सुसरी
258 भुसावळ टहाकळी
259 भुसावळ तळवेल
260 भुसावळ वांजोळे
261 भुसावळ वऱ्हाड सीम
262 भुसावळ वझारखेडे
263 भुसावळ विल्हाळे
264 बोदवड आमडगाव
265 बोदवड भानखेडे प्र. वरणगाव
266 बोदवड बोदवड
267 बोदवड बोरगाव
268 बोदवड चिखली बु.
269 बोदवड चिंचखेडे प्रा. बोदवड
270 बोदवड चिंचखेडे सीम
271 बोदवड धानोरी
272 बोदवड धोंडखेडा
273 बोदवड फरकांडे
274 बोदवड घनखेडे
275 बोदवड गोळेगांव बु.
276 बोदवड गोळेगांव खु.
277 बोदवड हरणखेडे
278 बोदवड हिंगणे
279 बोदवड जलचक्र बु,
280 बोदवड जलचक्र बु.
281 बोदवड जामठी
282 बोदवड जुनोने
283 बोदवड करंजी
284 बोदवड खोलपींप्री
285 बोदवड कोल्हाडी
286 बोदवड कुर्हा हार्डो
287 बोदवड लोणवडी प्र.बोदवड
288 बोदवड मानमोडी
289 बोदवड मनुर बु.
290 बोदवड मानूर खु.
291 बोदवड मुक्ताळ
292 बोदवड नडगाव
293 बोदवड नांदगाव
294 बोदवड निमखेडे
295 बोदवड पंचदेवळी
296 बोदवड पळासखेडे बु.
297 बोदवड पळासखेडे खु.
298 बोदवड राजूर
299 बोदवड रेवती
300 बोदवड साळशिंगी
301 बोदवड शेळवाड
302 बोदवड शेवगे बु.
303 बोदवड शेवगे खु.
304 बोदवड शिरसाळे
305 बोदवड सोनोटी
306 बोदवड सुरवाडे बु.
307 बोदवड सुरवाडे खु.
308 बोदवड वडजी
309 बोदवड वाकी
310 बोदवड वरड बु.
311 बोदवड वरड खु.
312 बोदवड वरखेडे बु.
313 बोदवड वरखेडे खु.
314 बोदवड विचवे
315 बोदवड येनगाव
316 बोदवड येवती
317 चाळीसगाव अभोने
318 चाळीसगाव आडगाव
319 चाळीसगाव अलवाडी
320 चाळीसगाव आंबेहोई
321 चाळीसगाव अंधारी
322 चाळीसगाव बाहळ
323 चाळीसगाव बांगण
324 चाळीसगाव बेलदारवाडी
325 चाळीसगाव भामरे बु.
326 चाळीसगाव भामरे खु.
327 चाळीसगाव भौर
328 चाळीसगाव भवली
329 चाळीसगाव भोरस बु.
330 चाळीसगाव भोरस खु
331 चाळीसगाव बिलखेडे
332 चाळीसगाव बोधरे
333 चाळीसगाव बोरखेडे बु.
334 चाळीसगाव बोरखेडे खु.
335 चाळीसगाव ब्राह्मण शेवगे
336 चाळीसगाव चांभर्डी बु.
337 चाळीसगाव चांभर्डी खु.
338 चाळीसगाव चांदिकवाडी
339 चाळीसगाव चत्रुभुज
340 चाळीसगाव चिंचगव्हाण
341 चाळीसगाव चिंचखेडे
342 चाळीसगाव चितेगाव
343 चाळीसगाव दहिवद
344 चाळीसगाव दमरुन
345 चाळीसगाव दुरगाव
346 चाळीसगाव दसेगाव बु.
347 चाळीसगाव दस्केबार्डी
348 चाळीसगाव देवळी
349 चाळीसगाव देशमुखवाडी
350 चाळीसगाव धामणगाव
351 चाळीसगाव धोमाने
352 चाळीसगाव दोन डिगर
353 चाळीसगाव एकलहरे
354 चाळीसगाव गणेशपूर
355 चाळीसगाव गणपूर
356 चाळीसगाव घोडेगांव
357 चाळीसगाव गोरखपूर
358 चाळीसगाव गुजारदारी
359 चाळीसगाव हटाळे
360 चाळीसगाव हटगाव
361 चाळीसगाव हिंगोणे खु,
362 चाळीसगाव हिंगोणे सिम
363 चाळीसगाव हिरापूर
364 चाळीसगाव इच्छापूर
365 चाळीसगाव जामदा
366 चाळीसगाव जामदी प्र.बहाळ
367 चाळीसगाव जावळे
368 चाळीसगाव जनोने
369 चाळीसगाव जुनपनी सेट
370 चाळीसगाव कढेरे
371 चाळीसगाव काकडने
372 चाळीसगाव कळमाडु
373 चाळीसगाव करजगाव
374 चाळीसगाव कारगाव
375 चाळीसगाव खडकी बु.
376 चाळीसगाव खडकी सीम
377 चाळीसगाव खराडी
378 चाळीसगाव खरजई
379 चाळीसगाव खेडगांव
380 चाळीसगाव खेडी खु.
381 चाळीसगाव खेर्डे
382 चाळीसगाव कोडगाव
383 चाळीसगाव कोंगनगर
384 चाळीसगाव कृष्णपुरी
385 चाळीसगाव कृष्णनगर
386 चाळीसगाव कुंझार
387 चाळीसगाव लोंढे
388 चाळीसगाव लोन्जे
389 चाळीसगाव माळशेवगे
390 चाळीसगाव मंडुरणे
391 चाळीसगाव मेहुनबारे
392 चाळीसगाव मुंदखेडे बु.
393 चाळीसगाव मुंदखेडे खु.
394 चाळीसगाव नायकनर
395 चाळीसगाव नांद्रे
396 चाळीसगाव न्हावे
397 चाळीसगाव निमखेडी
398 चाळीसगाव ओढरे
399 चाळीसगाव ओझर
400 चाळीसगाव पळासरे
401 चाळीसगाव परशाराम नगर
402 चाळीसगाव पाटणा
403 चाळीसगाव पथराजे
404 चाळीसगाव पाटखडकी
405 चाळीसगाव पातोंडा
406 चाळीसगाव पिलखोड
407 चाळीसगाव पिंपळगाव
408 चाळीसगाव पिंपळवाड म्हाळसा
409 चाळीसगाव पिंपळवाड निकुंभ
410 चाळीसगाव पिंपळखेडे
411 चाळीसगाव पिंपरी बु. प्री डी
412 चाळीसगाव पिंपरी बु. प्र. चाळीसगाव
413 चाळीसगाव पिंपरी खु.
414 चाळीसगाव पोहारे
415 चाळीसगाव राहीपुरी
416 चाळीसगाव राजदेहेर
417 चाळीसगाव राजधारे सेत
418 चाळीसगाव राजमणे
419 चाळीसगाव रामनगर
420 चाळीसगाव रांजणगाव
421 चाळीसगाव रोहिणी
422 चाळीसगाव रोकाडे
423 चाळीसगाव सांगवी
424 चाळीसगाव सयागाव
425 चाळीसगाव सेवनगर
426 चाळीसगाव शेवरी
427 चाळीसगाव शिडवाडी
428 चाळीसगाव शिंदी
429 चाळीसगाव शिरसगाव
430 चाळीसगाव शिवापूर
431 चाळीसगाव सोनगाव
432 चाळीसगाव सुंदरनगर
433 चाळीसगाव टाकळी प्र.डेहरे
434 चाळीसगाव तळेगाव
435 चाळीसगाव तळोदे प्र.चाळीसगाव
436 चाळीसगाव तलोंडे प्र.डेहरे
437 चाळीसगाव तामसवाडी
438 चाळीसगाव तांबोळे बु.
439 चाळीसगाव तांबोळे खु.
440 चाळीसगाव तामगव्हाण
441 चाळीसगाव तारवडे बु.
442 चाळीसगाव टेकवडे बु.
443 चाळीसगाव टेकवडे खु.
444 चाळीसगाव तिरपोळे
445 चाळीसगाव उंबरखेडे
446 चाळीसगाव उपखेडे
447 चाळीसगाव वडाळे वडळी
448 चाळीसगाव वडगाव लांबे
449 चाळीसगाव वरखेडे बु.
450 चाळीसगाव वर्खेडे खु.
451 चाळीसगाव वरठाण
452 चाळीसगाव विसापूर
453 चाळीसगाव विष्णुनागर
454 चाळीसगाव वाघाडु
455 चाळीसगाव वाघळे
456 चाळीसगाव वाघली
457 चाळीसगाव वाघरी
458 चाळीसगाव वाकाडी
459 चोपडा आडगाव
460 चोपडा अडवाड
461 चोपडा अजंति खु.
462 चोपडा अजंति सीम
463 चोपडा अखातवाडे
464 चोपडा अकुळखेडे
465 चोपडा अमळवाडी
466 चोपडा अंबडे
467 चोपडा अन्वरदे बु.
468 चोपडा अन्वरदे खु.
469 चोपडा असलवाडी
470 चोपडा Badhai
471 चोपडा बदावानी
472 चोपडा भारडु
473 चोपडा भवळे
474 चोपडा भोकारी
475 चोपडा बिडगाव
476 चोपडा बोर अजंति
477 चोपडा बोरखेडे
478 चोपडा बोरमाली
479 चोपडा बुधगाव
480 चोपडा चहार्डी
481 चोपडा चांदसनी
482 चोपडा चौगाव
483 चोपडा चुंचाळे
484 चोपडा दगडी बु.
485 चोपडा देवगाव
486 चोपडा देवझरी
487 चोपडा देव्हारी
488 चोपडा धानोरे प्र.अडावद
489 चोपडा धानोरे प्र.चोपडा
490 चोपडा धनवाडी
491 चोपडा धूपे बु.
492 चोपडा धूपे खु.
493 चोपडा दोंडवाडे
494 चोपडा गलंगी
495 चोपडा गलवाडे
496 चोपडा गणपुर
497 चोपडा गराताड
498 चोपडा घडवेल
499 चोपडा घोडगांव
500 चोपडा घुमवाल बु.
501 चोपडा घुमवाल खु.
502 चोपडा गोरगावाले बु.
503 चोपडा गोरगावाले खु.
504 चोपडा हातेड बु.
505 चोपडा हातेड खु.
506 चोपडा इछापूर
507 चोपडा कमलगाव
508 चोपडा करजणे
509 चोपडा करजणे
510 चोपडा काठोरे
511 चोपडा काझिपुरा
512 चोपडा खाचने
513 चोपडा खडगाव
514 चोपडा खांडणे
515 चोपडा खरग
516 चोपडा खर्डी
517 चोपडा खा-या पाडवा
518 चोपडा खेडी बु.
519 चोपडा कोळंबे
520 चोपडा कृष्णपूर
521 चोपडा कुंडयापानी
522 चोपडा कुरवेळ
523 चोपडा कुसुंबे
524 चोपडा लासुर
525 चोपडा लोनी
526 चोपडा माचले
527 चोपडा माजरे हिंगोणे
528 चोपडा माजरे होळ
529 चोपडा मालपुर
530 चोपडा माळखेडे
531 चोपडा मामलदे
532 चोपडा मंगरुळ
533 चोपडा मराठा
534 चोपडा मौजे हिंगोने
535 चोपडा मेलने
536 चोपडा मितावली
537 चोपडा मोहरद
538 चोपडा मोहीदे
539 चोपडा मोरचिडा
540 चोपडा मुल्याउतर
541 चोपडा नागलवाडी
542 चोपडा नरोड
543 चोपडा नरवडे
544 चोपडा निमगव्हाण
545 चोपडा पंचक
546 चोपडा पारगाव
547 चोपडा पिंपरी
548 चोपडा पुनगाव
549 चोपडा सुखनखेडे प्र.अडावद
550 चोपडा सुखनखेडे प्र.चोपडा
551 चोपडा सनपुले
552 चोपडा सत्रसेन
553 चोपडा शेंदानी
554 चोपडा शिकावल
555 चोपडा सुतकर
556 चोपडा तांदलवाडी
557 चोपडा तावसे बु.
558 चोपडा तावसे खु.
559 चोपडा उमरती
560 चोपडा वडती
561 चोपडा वडगाव बु..
562 चोपडा वडगाव खु.
563 चोपडा वडगाव सिम
564 चोपडा वाधोडे
565 चोपडा वैजापूर
566 चोपडा वैजापूर (शेनपानी)
567 चोपडा वरद
568 चोपडा वर्डी
569 चोपडा वरगव्हाण
570 चोपडा वटार
571 चोपडा वेले
572 चोपडा विचखेडे
573 चोपडा विरवाडे
574 चोपडा विष्णपुर
575 चोपडा विटनेर
576 चोपडा वाळकी
577 चोपडा वेलोदे
578 धरणगाव अहिरे बु.
579 धरणगाव अहिरे खु.
580 धरणगाव अंजन विहीरे
581 धरणगाव अनोर
582 धरणगाव आव्हाणी
583 धरणगाव बाभळे बु.
584 धरणगाव बाभूळगाव
585 धरणगाव बांभोरी बु.
586 धरणगाव बांभोरी प्र चांदसर
587 धरणगाव भामरडी
588 धरणगाव भावरखेडे
589 धरणगाव भोड बु.
590 धरणगाव भोड खु.
591 धरणगाव भोकानी
592 धरणगाव भोन बु.
593 धरणगाव बिलखेडे
594 धरणगाव बोरगाव बु.
595 धरणगाव बोरगाव खु.
596 धरणगाव बोरखेडा
597 धरणगाव चामगाव
598 धरणगाव चांदसर बु.
599 धरणगाव चावलखेडे
600 धरणगाव चिंचपुरे बु.
601 धरणगाव चोरगाव
602 धरणगाव दहिदुले
603 धरणगाव धानोरे
604 धरणगाव धार
605 धरणगाव धरणगाव (ग्रामीण)
606 धरणगाव दोनगाव
607 धरणगाव दोनगाव खु.
608 धरणगाव एकलग्न बु.
609 धरणगाव फुलपाट
610 धरणगाव गंगापुरी बु.
611 धरणगाव गारखेडे
612 धरणगाव गोन्देगांव
613 धरणगाव हनमंतखेडे खु.
614 धरणगाव हिंगोना बु.
615 धरणगाव हिंगोएन खु.
616 धरणगाव जांभोरे
617 धरणगाव कल्याणे बु.
618 धरणगाव कल्याण होल
619 धरणगाव कल्याणे खु.
620 धरणगाव कंडारी बु.
621 धरणगाव कावथल
622 धरणगाव खामखेडे
623 धरणगाव खापत
624 धरणगाव खर्दे बु.
625 धरणगाव लाडली
626 धरणगाव महांकले
627 धरणगाव मुसाई बु.
628 धरणगाव मुसाई खु.
629 धरणगाव नांदेड
630 धरणगाव नरणे
631 धरणगाव निंभोरे
632 धरणगाव निमखेडे
633 धरणगाव निशाने बु.
634 धरणगाव निशाणे खु.
635 धरणगाव पाळधी बु.
636 धरणगाव पाळधी खु.
637 धरणगाव पाष्टाणे बु.
638 धरणगाव पाष्टाणे खु.
639 धरणगाव पथराड बु.
640 धरणगाव पथराड खु.
641 धरणगाव पिंपळे बु.
642 धरणगाव पिंपळे खु.
643 धरणगाव पिंपळे सिम
644 धरणगाव पिंपरी खु.
645 धरणगाव पोखरी
646 धरणगाव रेल
647 धरणगाव रोटवद
648 धरणगाव साकरे
649 धरणगाव साळवे
650 धरणगाव सार्वे खु.
651 धरणगाव सतखेडे
652 धरणगाव शामखेडे
653 धरणगाव शेरी
654 धरणगाव सोनवद बु.
655 धरणगाव सोनवद खु
656 धरणगाव टहाकळी खु.
657 धरणगाव तार्डे खु.
658 धरणगाव उखळवाडी
659 धरणगाव वंजारी बु.
660 धरणगाव वरद बु.
661 धरणगाव वरद खु.
662 धरणगाव विवरे
663 धरणगाव वाघळुद बु.
664 धरणगाव वाघळुद खु.
665 धरणगाव वाकटुकी
666 धरणगाव झुरखेडा
667 एरंडोल आडगाव
668 एरंडोल आंबे
669 एरंडोल आनंदनगर
670 एरंडोल अंतुर्ली खु.
671 एरंडोल बांभोरी खु.
672 एरंडोल बाम्हने
673 एरंडोल भालगाव बु..
674 एरंडोल भाटखेडे
675 एरंडोल चोरटक्की
676 एरंडोल दापोरी
677 एरंडोल धरगीर
678 एरंडोल एरंडोल (ग्रामीण)
679 एरंडोल फरकांडे
680 एरंडोल गालापुर
681 एरंडोल गणेश नगर
682 एरंडोल हनमंतखेडे माजरे
683 एरंडोल हनमंतखेडे बु.
684 एरंडोल हनमंतखेडे सिम
685 एरंडोल जळु
686 एरंडोल जानफळ
687 एरंडोल जवखेडे बु.
688 एरंडोल जावखेडे खु.
689 एरंडोल जवखेडे सिम
690 एरंडोल कढोली
691 एरंडोल कासोदा
692 एरंडोल खडके बु.
693 एरंडोल खडके खु.
694 एरंडोल खडके सिम
695 एरंडोल खार्ची बु.
696 एरंडोल खार्ची Kh
697 एरंडोल खेडगांव
698 एरंडोल खेडी खु.
699 एरंडोल मळखेडे बु.
700 एरंडोल मुखपत
701 एरंडोल नागदुली
702 एरंडोल नांदगाव बु.
703 एरंडोल नांदखुर्दे बु.
704 एरंडोल नांदखुर्दे खु.
705 एरंडोल निपाने
706 एरंडोल पळासदळ
707 एरंडोल पातरखेडे
708 एरंडोल पिंपळखोटे बु.
709 एरंडोल पिंपळखेाटे खु.
710 एरंडोल पिंपळखोटे प्र चांदसर
711 एरंडोल पिंपरी बु.
712 एरंडोल पिंपरी सिम
713 एरंडोल पिंपरी-प्र-चांदसर
714 एरंडोल रंवजे बु.
715 एरंडोल रंवजे खु.
716 एरंडोल रिंगणगाव
717 एरंडोल सावदे प्र चांदसर
718 एरंडोल सोनबर्डी
719 एरंडोल ताडे
720 एरंडोल टाकारखेडे
721 एरंडोल तळई
722 एरंडोल टोळी खु.
723 एरंडोल उमरर्दे
724 एरंडोल उमेरे
725 एरंडोल उत्राण अहिर हद
726 एरंडोल उत्राण गुजर हद
727 एरंडोल वैजनाथ
728 एरंडोल वानकोथे
729 एरंडोल वर्खेडी
730 एरंडोल विखरण
731 एरंडोल वाघळुद सिम
732 जळगाव आमोदे बु.
733 जळगाव अमोद खा
734 जळगाव आसोदा
735 जळगाव आव्हाने
736 जळगाव आवार
737 जळगाव बेली
738 जळगाव भादली बु.
739 जळगाव भादली खु.
740 जळगाव भागपुर
741 जळगाव भोकर
742 जळगाव भोलाणे
743 जळगाव बिलखेडे
744 जळगाव बिळवाडी
745 जळगाव बोरनार
746 जळगाव चिंचोली
747 जळगाव दापोरे
748 जळगाव देवगाव
749 जळगाव देउळवाडे
750 जळगाव देव्हारी
751 जळगाव धामणगाव
752 जळगाव धानोरे बु.
753 जळगाव धनोरे ख
754 जळगाव धनवड
755 जळगाव डिकसाई
756 जळगाव डोमगाव
757 जळगाव फेसार्डी
758 जळगाव फूपनगरी
759 जळगाव गाढोदे
760 जळगाव घारडी
761 जळगाव जळगाव खु.
762 जळगाव जळके
763 जळगाव जामोद
764 जळगाव जावखेडे
765 जळगाव कडगाव
766 जळगाव कानळदे
767 जळगाव कानसवाडे
768 जळगाव कंडारी बु.
769 जळगाव करंज
770 जळगाव काठोरे
771 जळगाव खापरखेडे
772 जळगाव खेडी खु.
773 जळगाव खीर्डी
774 जळगाव किनोद
775 जळगाव कु-हादादे
776 जळगाव कुंसुबे खु
777 जळगाव कुवारखेडे
778 जळगाव लंमनजन पी. बोर्नार
779 जळगाव लोणवाडी बु.
780 जळगाव लोणवाडी खु
781 जळगाव ममुराबाद
782 जळगाव मन्यार खेडे
783 जळगाव म्हसवड
784 जळगाव मोहाडी
785 जळगाव नागझिरी
786 जळगाव नांदगाव
787 जळगाव नांद्रे बु.
788 जळगाव नांद्रे खु.
789 जळगाव नाशिराबाद
790 जळगाव निमगांव बु.
791 जळगाव पलसोड
792 जळगाव पाथरी
793 जळगाव फुपनी
794 जळगाव पिलखेडे
795 जळगाव पिंपळे
796 जळगाव रायपूर
797 जळगाव रामदेववाडी
798 जळगाव रिधुर
799 जळगाव सावखेडे बु.
800 जळगाव सावखेडे खु.
801 जळगाव शेळगाव
802 जळगाव शिरसोली पी.बी.
803 जळगाव शिरसोली पी. एन.
804 जळगाव सुभाषवाडी
805 जळगाव सुजदे
806 जळगाव तरसोद
807 जळगाव टिघरे
808 जळगाव तुरखेडे
809 जळगाव उमले
810 जळगाव वाडली
811 जळगाव वडनगरी
812 जळगाव वरद बु.
813 जळगाव वरद खु.
814 जळगाव वसंतवाडी
815 जळगाव विदगाव
816 जळगाव ‍विटनेर
817 जळगाव वाकडी
818 जळगाव वावडदे
819 जामनेर अंबाडी
820 जामनेर आंबीळहोळ
821 जामनेर आंबीळहोळ दवीचे
822 जामनेर आमखेडे
823 जामनेर बेटावद बु.
824 जामनेर बेटावद खु.
825 जामनेर भागदरे
826 जामनेर भराडी
827 जामनेर भरूड खेडे
828 जामनेर भिलखेडे
829 जामनेर भिलवाडी
830 जामनेर बोरगाव
831 जामनेर चिलगाँव
832 जामनेर चिंच खेडे बु.
833 जामनेर चिंच खेडे दिगार
834 जामनेर चिंचखेडे तर्फ वाकडी
835 जामनेर चिंचोली पिंपरी
836 जामनेर देवपिंप्री
837 जामनेर दुउळगाव
838 जामनेर देवळसगाव
839 जामनेर ढालगाव
840 जामनेर ढोलसिंगी
841 जामनेर दोहरी
842 जामनेर दोंदवेडे
843 जामनेर एकुलती बु.
844 जामनेर एकुलती खु.
845 जामनेर गाडेगाव प्र. नशीरबाबाद
846 जामनेर गणेश नगर
847 जामनेर गंगापुरी
848 जामनेर गारखेडे बु.
849 जामनेर गारखेडे खु.
850 जामनेर गोदरी
851 जामनेर गोंदेगांव
852 जामनेर गोंडखेळ
853 जामनेर गोरदखेडे
854 जामनेर गोर्नाले
855 जामनेर हरीनगर
856 जामनेर हिंगणे बु.
857 जामनेर हिंगणे एन. कसबा
858 जामनेर हिंगणे पिंपरी
859 जामनेर हिवर खेडे बु.
860 जामनेर हिवर खेडे दिगर
861 जामनेर हिवर खेड तर्फ वाकडी
862 जामनेर हिवरी डिगर
863 जामनेर होल्हावेळी
864 जामनेर जालंद्री बु.
865 जामनेर जालंद्री खु.
866 जामनेर जांभोळ
867 जामनेर जांगीपुरा
868 जामनेर जोगलखेडे
869 जामनेर जुनोने
870 जामनेर कालखेडे
871 जामनेर कपूसवाडी
872 जामनेर करमाड
873 जामनेर कर्नाफाटा
874 जामनेर कासली
875 जामनेर कसबापिंपरी
876 जामनेर केकद निंभोरा
877 जामनेर खडगाव
878 जामनेर खडकी
879 जामनेर खांडवे
880 जामनेर खर्चने
881 जामनेर किन्ही
882 जामनेर कोडोळी
883 जामनेर कुंभारी बु.
884 जामनेर कुंभारी खु.
885 जामनेर कुंभारी सिम
886 जामनेर लाहासर
887 जामनेर लाखोली
888 जामनेर लीहे
889 जामनेर लोंन्ढ्री बु.
890 जामनेर लोंन्ढ्री खु.
891 जामनेर लोनी
892 जामनेर मदनी
893 जामनेर महुखेडे
894 जामनेर मालदाभाडी
895 जामनेर मळखेडे
896 जामनेर मालपिंप्री
897 जामनेर मांडवे बु.
898 जामनेर मांडेव खु.
899 जामनेर मेहेगाव
900 जामनेर मेनगांव
901 जामनेर मोहाडी
902 जामनेर मोराड
903 जामनेर मोरगांव
904 जामनेर मोयगाव बु..
905 जामनेर मोयखेडे दिगर
906 जामनेर मुंदखेडे
907 जामनेर नाचन खेडे
908 जामनेर नगान खु.
909 जामनेर नांद्रे हवेली
910 जामनेर नांद्रे प्र.लोहारे
911 जामनेर नवापुर
912 जामनेर नयादाभाडी
913 जामनेर नेरी बु.
914 जामनेर नेरी डिगर
915 जामनेर निमखेडी पिंपरी
916 जामनेर ओझर बु.
917 जामनेर ओझर खु.
918 जामनेर पहुर कसबा
919 जामनेर पहुर पेठ
920 जामनेर पाळधी
921 जामनेर पळासखेडे बु.
922 जामनेर पळासखेडे काकर
923 जामनेर पळासखेडे मिराचे
924 जामनेर पतखेडे
925 जामनेर पठाड तांडा
926 जामनेर फत्तेपूर
927 जामनेर पिंपळगाव बु..
928 जामनेर पिंपळगांव गोलाईत
929 जामनेर पिंपळगांव कमानी
930 जामनेर पिंपळगांव खु.
931 जामनेर पिंपळगाव पिंपरी
932 जामनेर पिंपर खेडे
933 जामनेर राहेरे तर्फ वाकडी
934 जामनेर रामपुर
935 जामनेर रामपुर
936 जामनेर रामपुरा
937 जामनेर रंजणी
938 जामनेर रोटवद
939 जामनेर सामरोद
940 जामनेर सांगवी
941 जामनेर सरगाव
942 जामनेर सार्वे प्र.लोहारे
943 जामनेर सावर्ले
944 जामनेर सावत खेडे
945 जामनेर शहापूर
946 जामनेर शंकरपुरा
947 जामनेर शेळगांव
948 जामनेर शेंदुर्णी
949 जामनेर शेनगोळे
950 जामनेर शेरी
951 जामनेर शेवज पिंपरी
952 जामनेर शिंगाईत
953 जामनेर सोनले
954 जामनेर सोनारी
955 जामनेर सुनसगांव बु.
956 जामनेर सुनसगाव खु.
957 जामनेर टाकळी बु.
958 जामनेर टाकळी खु.
959 जामनेर टाकळी पिंप्री
960 जामनेर टाकर खेडे
961 जामनेर तळेगाव
962 जामनेर तारांगवाडी
963 जामनेर तिघ्रे वडगाव
964 जामनेर तोंडापूर
965 जामनेर तोरणाळे
966 जामनेर वसंतनगर
967 जामनेर वडाळी
968 जामनेर वडगाव बु..
969 जामनेर वडगांव निंब
970 जामनेर वडगाव सद्देा
971 जामनेर वडगाव तिघ्रे
972 जामनेर वाडी
973 जामनेर वाघरी
974 जामनेर वाकडी
975 जामनेर वाकी बु.
976 जामनेर वाकी खु.
977 जामनेर वाकोद
978 मुक्ताईनगर अंजनगाव
979 मुक्ताईनगर अंतुर्ली
980 मुक्ताईनगर बहादरपूर
981 मुक्ताईनगर बेलसवाडी
982 मुक्ताईनगर बेळखेडे
983 मुक्ताईनगर भांडगुरे
984 मुक्ताईनगर भोकारी
985 मुक्ताईनगर भोटे
986 मुक्ताईनगर बोदवाड
987 मुक्ताईनगर बोरखेडे
988 मुक्ताईनगर चांगदेव
989 मुक्ताईनगर चारठाणे
990 मुक्ताईनगर चिखली
991 मुक्ताईनगर चिंचखेडे बु.
992 मुक्ताईनगर चिंचखेडे खु.
993 मुक्ताईनगर चिंचोळ
994 मुक्ताईनगर दौलतपुर
995 मुक्ताईनगर धाबे
996 मुक्ताईनगर धामांडे
997 मुक्ताईनगर धामणगाव
998 मुक्ताईनगर धोरमळ
999 मुक्ताईनगर धुळे
1000 मुक्ताईनगर डोलारखेडे
1001 मुक्ताईनगर दुई
1002 मुक्ताईनगर घोडसगाव
1003 मुक्ताईनगर हळखेडे
1004 मुक्ताईनगर हरताळे
1005 मुक्ताईनगर हिवरे
1006 मुक्ताईनगर इच्छापूर
1007 मुक्ताईनगर जोनधनखेडे
1008 मुक्ताईनगर काकोडे
1009 मुक्ताईनगर करकी
1010 मुक्ताईनगर कसारखेडे
1011 मुक्ताईनगर खमनी
1012 मुक्ताईनगर खमखेडे
1013 मुक्ताईनगर कोरहळे
1014 मुक्ताईनगर कोथळी
1015 मुक्ताईनगर कोथे
1016 मुक्ताईनगर कुंड
1017 मुक्ताईनगर कु-हे
1018 मुक्ताईनगर लोहारखेडे
1019 मुक्ताईनगर माधपूरी (एन.व्ही.)
1020 मुक्ताईनगर महाळखेडे
1021 मुक्ताईनगर मालेगांव
1022 मुक्ताईनगर मानेगांव
1023 मुक्ताईनगर मन्यारखेडे
1024 मुक्ताईनगर मेहुन
1025 मुक्ताईनगर मेल सांगवे
1026 मुक्ताईनगर मेंधोडे
1027 मुक्ताईनगर मोंढाळे
1028 मुक्ताईनगर मोरझिरा
1029 मुक्ताईनगर मुक्ताईनगर
1030 मुक्ताईनगर नायगांव
1031 मुक्ताईनगर नांदवेल
1032 मुक्ताईनगर नारवेल
1033 मुक्ताईनगर निमखेडी बु.
1034 मुक्ताईनगर निमखेडी खु.
1035 मुक्ताईनगर पंचाने
1036 मुक्ताईनगर पारम्बी
1037 मुक्ताईनगर पातोंडी
1038 मुक्ताईनगर पिंप्राळे
1039 मुक्ताईनगर पिंपरी भोजना
1040 मुक्ताईनगर पिंपरी नंदू
1041 मुक्ताईनगर पिंपरी पंचम
1042 मुक्ताईनगर पिंप्रीकरोत
1043 मुक्ताईनगर पूर्णाड
1044 मुक्ताईनगर राजुरे
1045 मुक्ताईनगर रामगड
1046 मुक्ताईनगर रीगाव
1047 मुक्ताईनगर रुईखेडे
1048 मुक्ताईनगर सालबर्डी
1049 मुक्ताईनगर सारोळे
1050 मुक्ताईनगर सातोद
1051 मुक्ताईनगर शेमाळदे
1052 मुक्ताईनगर सुकळी
1053 मुक्ताईनगर सुळे
1054 मुक्ताईनगर टाकळी
1055 मुक्ताईनगर टालखेडे
1056 मुक्ताईनगर तारोडे
1057 मुक्ताईनगर थेरोळे
1058 मुक्ताईनगर उंचाडे
1059 मुक्ताईनगर उमरे
1060 मुक्ताईनगर वाधवे
1061 मुक्ताईनगर वायळे
1062 मुक्ताईनगर वाधोडे
1063 पाचोरा अखातवाडे
1064 पाचोरा अंतुर्ली बी.के.प्र. पाचोरा
1065 पाचोरा अंतुर्ली खु.प्रो. लोहारे
1066 पाचोरा अंतुर्ली खु. प्र. पाचोरा
1067 पाचोरा आर्वे
1068 पाचोरा आसनखेडे बु.
1069 पाचोरा आसनखेडे खु.
1070 पाचोरा अटलगव्हाण
1071 पाचोरा बदारखे
1072 पाचोरा बहूलेश्वर
1073 पाचोरा बलाड बु.
1074 पाचोरा बांबरूड खु. प्रा. पाचोरा
1075 पाचोरा बांबरुड प्र. बोरदार
1076 पाचोरा भादली
1077 पाचोरा भातखंडे खु.
1078 पाचोरा भोजे
1079 पाचोरा भोकरी
1080 पाचोरा भोरटेक खु.
1081 पाचोरा बिल्दी बु.
1082 पाचोरा चिंचखेडे बु.
1083 पाचोरा चिंचखेडे खु.
1084 पाचोरा चिंचपूरे
1085 पाचोरा चुंचाळे
1086 पाचोरा दहीगाव
1087 पाचोरा डांभुर्णी
1088 पाचोरा ढोकळखेडे
1089 पाचोरा दिघी
1090 पाचोरा डोंगरगाव
1091 पाचोरा दुसखेडे
1092 पाचोरा गहुळे
1093 पाचोरा गाळण बु.
1094 पाचोरा गाळण खु.
1095 पाचोरा घुसार्डी बु.
1096 पाचोरा गोराडखेडे बु.
1097 पाचोरा गोराडखेडे खु.
1098 पाचोरा हडसन
1099 पाचोरा हनुमानवाडी
1100 पाचोरा होळ
1101 पाचोरा जमाने
1102 पाचोरा जारगाव
1103 पाचोरा जवखेडी दिगर
1104 पाचोरा कळमसरे
1105 पाचोरा कासमपूर
1106 पाचोरा खडकदेवळे बु.
1107 पाचोरा खडकदेवळे खु.
1108 पाचोरा खाजोळे
1109 पाचोरा खेडगाव
1110 पाचोरा कोकडी
1111 पाचोरा कोल्हे
1112 पाचोरा कुरंगी
1113 पाचोरा कु-हाड बु.
1114 पाचोरा कु-हाड खु.
1115 पाचोरा लाख
1116 पाचोरा लासगाव
1117 पाचोरा लासुर
1118 पाचोरा लोहारा
1119 पाचोरा लोहारी बु.
1120 पाचोरा लोहारी खु.
1121 पाचोरा लोहतार
1122 पाचोरा माहीजी
1123 पाचोरा मांडकी
1124 पाचोरा म्हासास
1125 पाचोरा मोहाडी
1126 पाचोरा मोहालाई
1127 पाचोरा मोंढाळे
1128 पाचोरा नाचणखेडे
1129 पाचोरा नगरदेवळा सिम
1130 पाचोरा नगरदेवळे बु.
1131 पाचोरा नाईकनगर
1132 पाचोरा नांद्रे
1133 पाचोरा नेरी
1134 पाचोरा निंभोरी बु.
1135 पाचोरा निंभोरी खु.
1136 पाचोरा निपाने
1137 पाचोरा ओझर
1138 पाचोरा पहान
1139 पाचोरा परधाडे
1140 पाचोरा पिंपळगाव बु..
1141 पाचोरा पिंपळगांव खु. पीआर भडगाव
1142 पाचोरा पिंप्री बु.प्र.भडगाव
1143 पाचोरा पिंप्री बु.प्र.पाचोरा
1144 पाचोरा पिंप्री खु.प्र.पाचोरा
1145 पाचोरा पुनगाव
1146 पाचोरा राजुरी बु.
1147 पाचोरा राजुरी खु.
1148 पाचोरा रामेश्वर
1149 पाचोरा सजगाव
1150 पाचोरा सामनेर
1151 पाचोरा संगमेश्वर
1152 पाचोरा सांगवी प्र. लोहारे
1153 पाचोरा सांगवी प्र.भडगाव
1154 पाचोरा सारोळे बु.
1155 पाचोरा सारोळे ,खु.
1156 पाचोरा सार्वे बु.प्र.भडगाव
1157 पाचोरा सार्वे बु.प्र.लाहोरे
1158 पाचोरा सार्वे बु.प्र.पाचोरा
1159 पाचोरा सार्वे खु.प्र.भडगाव
1160 पाचोरा सातगाव
1161 पाचोरा सावखेडे बु.
1162 पाचोरा सावखेडे खु.
1163 पाचोरा शाहपुरे
1164 पाचोरा शेवाळे
1165 पाचोरा शिंदड
1166 पाचोरा टाकळी बु.
1167 पाचोरा टाकरखेडे बु.
1168 पाचोरा टाकरखेडे खु.
1169 पाचोरा वडगाव आंबे
1170 पाचोरा वडगाव आंबे बु.
1171 पाचोरा वडगाव आंबे खु.
1172 पाचोरा वडगाव आसेरी
1173 पाचोरा वडगाव बु.प्र. पाचोरा
1174 पाचोरा वडगाव जोगे
1175 पाचोरा वडगाव खु.प्र. भडगाव
1176 पाचोरा वडगाव खु. प्र. पाचोरा
1177 पाचोरा वडगाव मुलाने
1178 पाचोरा वडगाव टेक
1179 पाचोरा वडगावखेडे
1180 पाचोरा वणेगाव
1181 पाचोरा वरसाडे प्र.बोरनार
1182 पाचोरा वरसाडे प्र.पाचोरा
1183 पाचोरा वरखेडी बु.
1184 पाचोरा वरखेडी खु.
1185 पाचोरा वेरुळी बु.
1186 पाचोरा वेरुळी खु.
1187 पाचोरा विष्णुनगर
1188 पाचोरा वाडी
1189 पाचोरा वाघुळखेडे
1190 पारोळा आडगाव
1191 पारोळा आंबापिंप्री
1192 पारोळा बाभळे नाग
1193 पारोळा बहादरपूर
1194 पारोळा बहुटे
1195 पारोळा भाटपुरी
1196 पारोळा भिलाली
1197 पारोळा भोकरबारी
1198 पारोळा भोलाणे
1199 पारोळा भोंडन दिगर
1200 पारोळा बोदर्डे
1201 पारोळा बोले
1202 पारोळा छहुत्रे
1203 पारोळा चिखलोद बु.
1204 पारोळा चिखलोद खु.
1205 पारोळा चोरवड
1206 पारोळा डबापिंप्री
1207 पारोळा दगडी प्र. अमळनेर
1208 पारोळा दहीगाव
1209 पारोळा दळवेल
1210 पारोळा देवगाव
1211 पारोळा धाबे
1212 पारोळा ढोली
1213 पारोळा धुलपिंप्री
1214 पारोळा गडगांव
1215 पारोळा हनमंत खेडे
1216 पारोळा हिरापूर
1217 पारोळा हिवरखेडे बु.
1218 पारोळा हिवरखेडे खु.
1219 पारोळा हिवरखेडे सिम
1220 पारोळा होलपिंप्री
1221 पारोळा इंधावे
1222 पारोळा इटवे
1223 पारोळा इटेनर
1224 पारोळा जामदे
1225 पारोळा जिराळी
1226 पारोळा जोगल खेडे
1227 पारोळा कामतवाडी
1228 पारोळा कान्हेरे
1229 पारोळा कंकराज
1230 पारोळा कराडी
1231 पारोळा करणजी बु.
1232 पारोळा करमाड बु.
1233 पारोळा करमाद खु.
1234 पारोळा खेडी ढोक
1235 पारोळा खोलसर
1236 पारोळा खोलपिंप्री
1237 पारोळा लोनी बु.
1238 पारोळा लोनी खु.
1239 पारोळा लोनी सीम
1240 पारोळा महलपूर
1241 पारोळा मंगरुळ
1242 पारोळा मेहू
1243 पारोळा म्हसवे
1244 पारोळा मोहाडी
1245 पारोळा मोंढाळे प्र. अमळनेर
1246 पारोळा मोंढाळे प्र. उत्राण
1247 पारोळा मोरफळ
1248 पारोळा मोरफळी
1249 पारोळा मुंडाने प्र. अमळनेर
1250 पारोळा मुंडाने प्र. उत्राण
1251 पारोळा नगाव
1252 पारोळा नेरपत
1253 पारोळा पळासखेडे बु.
1254 पारोळा पळासखेडे खु.
1255 पारोळा पळासखेडे सिम
1256 पारोळा पारोळा (ग्रामीण)
1257 पारोळा पातरखेडे
1258 पारोळा पिंपळ भैरो
1259 पारोळा पिंपळकोठा
1260 पारोळा पिंप्री प्र.उत्राण
1261 पारोळा पोपटनगर
1262 पारोळा पुनगाव
1263 पारोळा राजवाड
1264 पारोळा रामनगर
1265 पारोळा रताळे
1266 पारोळा रत्नापिंप्री
1267 पारोळा सब गव्हाण प्र. अमळनेर
1268 पारोळा सांगवी
1269 पारोळा सार्वे बु.
1270 पारोळा सावखेडे तुर्क
1271 पारोळा सावळखेडे
1272 पारोळा सावखेडे होळ
1273 पारोळा सावखेडे मराठ
1274 पारोळा शेळावे बु.
1275 पारोळा शेळावे खु.
1276 पारोळा शेवगे बु.
1277 पारोळा शेवगे प्र.बहाळ
1278 पारोळा शिरसमणी
1279 पारोळा शिरसोदे
1280 पारोळा शिवारे दिगर
1281 पारोळा सोके
1282 पारोळा सबगव्हाण खु.
1283 पारोळा सुधाकरनगर
1284 पारोळा सुमठाणे
1285 पारोळा तामसवाडी
1286 पारोळा तांबोले
1287 पारोळा तार्डी
1288 पारोळा तारावडे खु.
1289 पारोळा तेहु
1290 पारोळा टिटवी
1291 पारोळा टिटवी सीम
1292 पारोळा टोळी
1293 पारोळा उंदानी दिगर
1294 पारोळा उंदानीखालसा
1295 पारोळा उंदिरखेडे
1296 पारोळा उत्राद
1297 पारोळा वडगाव प्र. अमळनेर
1298 पारोळा वडगाव प्र.एरंडोल
1299 पारोळा वंजारी खु.
1300 पारोळा वसंत नगर
1301 पारोळा वसंत वाडी
1302 पारोळा वेल्हाने खु.
1303 पारोळा विचखेडे
1304 पारोळा वाघरे
1305 पारोळा वाघरी
1306 रावेर अहिरवाडी
1307 रावेर ऐनपूर
1308 रावेर अजनाद
1309 रावेर अजांडे
1310 रावेर अभोंडे बु.
1311 रावेर अभोंडे खु.
1312 रावेर आंदळवाडी
1313 रावेर अंधारमाळी
1314 रावेर आटवाडे
1315 रावेर बलवाडी
1316 रावेर भामळवाडी
1317 रावेर भाटखेडे
1318 रावेर भोकारी
1319 रावेर भोर
1320 रावेर बोहार्डे
1321 रावेर बोरखेडे
1322 रावेर बोरखेडे सिम
1323 रावेर चिनावल
1324 रावेर चिंचाती
1325 रावेर चोरवड
1326 रावेर चुनवाडे
1327 रावेर दसनुर
1328 रावेर धामोदी
1329 रावेर ढूरखेडे
1330 रावेर दोधे
1331 रावेर गहुखेडे
1332 रावेर गारबर्डी
1333 रावेर गारखेडे
1334 रावेर गाते
1335 रावेर गोलखेडे
1336 रावेर गोळवाडे
1337 रावेर गुलाबवाडी
1338 रावेर जानोरी
1339 रावेर जिंसी
1340 रावेर जुनोने
1341 रावेर कळमोदे
1342 रावेर कांडवेल
1343 रावेर कर्जोद
1344 रावेर के-हाळे बु.
1345 रावेर के-हाळे खु.
1346 रावेर खानापूर
1347 रावेर खिर्डी बु.
1348 रावेर खिर्डी खु.
1349 रावेर खिरोदे प्र.यावल
1350 रावेर खिरोदे प्र.रावेर
1351 रावेर खिरवड
1352 रावेर कोचूर बु..
1353 रावेर कोचूर खु.
1354 रावेर कोळोदे
1355 रावेर कुंभारखेडे
1356 रावेर कुसुंबे बु.
1357 रावेर कुसुंबे खु.
1358 रावेर लालमाती
1359 रावेर लोहारे
1360 रावेर लुमखेडे
1361 रावेर मंगळवाडी
1362 रावेर मांगी
1363 रावेर मंगळूर (एन.व्ही.)
1364 रावेर मस्कावद बु.
1365 रावेर मस्कावद खु.
1366 रावेर मस्कावदसिम
1367 रावेर मोहगान बु.
1368 रावेर मोहमांदळी (नवीन)
1369 रावेर मोहमांदळी (जुने)
1370 रावेर मोरगांव बु.
1371 रावेर मोरगांव खु.
1372 रावेर मोरव्हळ
1373 रावेर मुंजाळवाडी
1374 रावेर नंदुरखेडे
1375 रावेर नेहेते
1376 रावेर निंभोरे बु.
1377 रावेर निंभोरे सिम
1378 रावेर निंबोल
1379 रावेर निमडया
1380 रावेर निरुळ
1381 रावेर पाडळे बु.
1382 रावेर पाडळे खु.
1383 रावेर पाल
1384 रावेर पातोंडी
1385 रावेर पिंपरकुंड
1386 रावेर पिंप्री
1387 रावेर पुनखेडे
1388 रावेर पुरी
1389 रावेर रायपूर
1390 रावेर रानगाव
1391 रावेर रसलपूर
1392 रावेर रावेर (ग्रामीण)
1393 रावेर रेमभोटे
1394 रावेर रोझोदे
1395 रावेर सहस्त्रलिंग
1396 रावेर सांगवे
1397 रावेर सावदा (ग्रामीण)
1398 रावेर सावखेडे बु.
1399 रावेर सावखेडे खु.
1400 रावेर शिंगाडी
1401 रावेर सिंगनुर
1402 रावेर शिंगत
1403 रावेर सुदगाव
1404 रावेर सुळवाडी
1405 रावेर सुनोदे
1406 रावेर तामसवाडी
1407 रावेर तांदलवाडी
1408 रावेर तासखेडे
1409 रावेर थेरोडे
1410 रावेर थोरगव्हान
1411 रावेर तिडया
1412 रावेर उधळी खु.
1413 रावेर उधळी बु.
1414 रावेर उटखेडे
1415 रावेर विटवे
1416 रावेर विवरे बु.
1417 रावेर विवेरे खु.
1418 रावेर वडगाव
1419 रावेर वाघडी
1420 रावेर वाघोद
1421 रावेर वाघोदे बु.
1422 रावेर वाघोदे खु.
1423 यावल आडगाव
1424 यावल अकलुद
1425 यावल आंबापानी
1426 यावल आमोदे
1427 यावल अंजाळे
1428 यावल अट्रावल
1429 यावल भालोद
1430 यावल भालशिव
1431 यावल बामणोद
1432 यावल भोरखेडे खु.
1433 यावल भोरटेक
1434 यावल बोराळे
1435 यावल बोरावल बु.
1436 यावल बोरावल खु.
1437 यावल बोरखेडे बु.
1438 यावल चारमाळी
1439 यावल चिखली खु.
1440 यावल चिखोली बु.
1441 यावल चिंचोली
1442 यावल चितोडे
1443 यावल चुंचाळे
1444 यावल दगडी
1445 यावल दहीगाव
1446 यावल डांभुर्णी
1447 यावल डोंगरकठोरा
1448 यावल दोनगाव
1449 यावल दुसखेडा
1450 यावल फैजपूर (ग्रामीण)
1451 यावल गड-या
1452 यावल गिरडगाव
1453 यावल हंबर्डी
1454 यावल हरीपुरा
1455 यावल हिंगोने
1456 यावल इचखेडा
1457 यावल जामन्या
1458 यावल करंजी
1459 यावल कासारखेडे
1460 यावल कासवे
1461 यावल कठोरे प्र. सावदा
1462 यावल खालकोट
1463 यावल किनगाव बु.
1464 यावल किनगाव खु.
1465 यावल कोळवद
1466 यावल कोरपावली
1467 यावल कोसगाव
1468 यावल लंगडा आंबा
1469 यावल महेलखेडी
1470 यावल मालोद
1471 यावल मानपूर
1472 यावल मनवेल
1473 यावल मारुळ
1474 यावल म्हैसवाडी
1475 यावल मोहराळे
1476 यावल नायगांव
1477 यावल नवरे
1478 यावल न्हावी पी अडावद
1479 यावल न्हावी प्र.यावल
1480 यावल निमगाव
1481 यावल पाडळसे
1482 यावल परसादे बु.
1483 यावल पथ्राळे
1484 यावल पिळोदे बु.
1485 यावल पिळोदे खु.
1486 यावल पिंप्री
1487 यावल पिंप्रुड
1488 यावल रिधोरी
1489 यावल राजोरे
1490 यावल रुईखेडे
1491 यावल साकळी
1492 यावल सांगवी बु.
1493 यावल सांगवी खु.
1494 यावल सातोद प्र.यावल
1495 यावल सावखेडेसिम
1496 यावल शिरागड
1497 यावल शिरसाड
1498 यावल टाकरखेडे
1499 यावल टेंभी खु.
1500 यावल थोरगव्हान
1501 यावल तोलाने
1502 यावल उंटावद
1503 यावल उस्माली
1504 यावल वाधोडे प्र.यावल
1505 यावल वाधोडे प्र.सावदा
1506 यावल वड्रि खु.
1507 यावल वाघाझिरा
1508 यावल वानोली
1509 यावल विरवली बु.
1510 यावल विरोदे
1511 यावल वाघळुद
1512 यावल वाघोदे
1513 यावल यावल (ग्रामीण)