बंद

कुणबी मराठा अभिलेखे

अनुक्रमांक कार्यालयाचे नाव पाहण्यासाठी अनुक्रमांक कार्यालयाचे नाव पाहण्यासाठी
1 तहसील कार्यालय, अमळनेर येथे क्लिक करा 18 शिक्षण विभाग,अमळनेर येथे क्लिक करा
2 तहसील कार्यालय,भडगाव येथे क्लिक करा 19 शिक्षण विभाग,भडगाव येथे क्लिक करा
3 तहसील कार्यालय,भुसावळ येथे क्लिक करा 20 शिक्षण विभाग,भुसावळ येथे क्लिक करा
4 तहसील कार्यालय,बोदवड येथे क्लिक करा 21 शिक्षण विभाग,बोदवड येथे क्लिक करा
5 तहसील कार्यालय,चाळीसगाव येथे क्लिक करा 22 शिक्षण विभाग,चाळीसगाव येथे क्लिक करा
6 तहसील कार्यालय,चोपडा येथे क्लिक करा 23 शिक्षण विभाग,चोपडा येथे क्लिक करा
7 तहसील कार्यालय,धरणगाव येथे क्लिक करा 24 शिक्षण विभाग,धरणगाव येथे क्लिक करा
8 तहसील कार्यालय,एरंडोल येथे क्लिक करा 25 शिक्षण विभाग,एरंडोल येथे क्लिक करा
9 तहसील कार्यालय,जळगाव येथे क्लिक करा 26 शिक्षण विभाग,जळगाव येथे क्लिक करा
10 तहसील कार्यालय,जामनेर येथे क्लिक करा 27 शिक्षण विभाग,जामनेर येथे क्लिक करा
11 तहसील कार्यालय,मुक्ताईनगर येथे क्लिक करा 28 शिक्षण विभाग,मुक्ताईनगर येथे क्लिक करा
12 तहसील कार्यालय,पाचोरा येथे क्लिक करा 29 शिक्षण विभाग,पाचोरा येथे क्लिक करा
13 तहसील कार्यालय,पारोळा येथे क्लिक करा 30 शिक्षण विभाग,पारोळा येथे क्लिक करा
14 तहसील कार्यालय,रावेर येथे क्लिक करा 31 शिक्षण विभाग,रावेर येथे क्लिक करा
15 तहसील कार्यालय,यावल येथे क्लिक करा 32 शिक्षण विभाग,यावल येथे क्लिक करा
16 सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी,जळगाव येथे क्लिक करा 33
17 अधीक्षक जळगाव जिल्हा कारागृह,जळगाव येथे क्लिक करा 34