बंद

अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

महिना व वर्ष अन्नधान्य
नोव्हेंबर 2022 (पहा,2.52 एम.बी.)
मार्च 2022 (पहा,4.40 एम.बी.)
फेब्रुवारी 2022 (पहा,9.64 एम.बी.)
जानेवारी 2022 (पहा,5.03 एम.बी.)
नोव्हेंबर 2021 (पहा,3.37 एम.बी.)
ऑक्टोबर 2021 (पहा,2.27 एम.बी.)
सप्टेंबर 2021 (पहा,1.82 एम.बी.)
ऑगस्ट 2021 (पहा, 5.04 एम.बी.)
जुलै 2021 (पहा,5.40 एम.बी.)
जून 2021 (पहा,2.11 एम.बी.)
मे 2021 (पहा,2.94 एम.बी.)
एप्रिल 2021 (पहा,1.55 एम.बी.)
मार्च 2021 (पहा,1.43 एम.बी.)
फेब्रुवारी 2021 (पहा,911 के.बी.)
जानेवारी 2021 (पहा,1.35 एम.बी.)
डिसेंबर 2020 (पहा,1.35 एम.बी.)
नोव्हेंबर 2020 (पहा,1.40 एम.बी.)
ऑक्टोबर 2020 (पहा,1.38 एम.बी.)
सप्टेंबर 2020 (पहा,1.53 एम.बी.)
ऑगस्ट 2020 (पहा,6.78 एम.बी.)
जुलै 2020 (पहा,6.18 एम.बी.)
जून 2020 (पहा,6.88 एम.बी.)
मे 2020 (पहा,5.57 एम.बी.)
एप्रिल 2020 (पहा,3.25 एम.बी.)
मार्च 2020 (पहा,7.38 एम.बी.)
फेब्रुवारी 2020 (पहा,6.72 एम.बी.)
जानेवारी 2020 (पहा,6.51 एम.बी.)
डिसेंबर 2019 (पहा,6.63 एम.बी.)
नोव्हेंबर 2019 (पहा,6.88 एम.बी.)
ऑक्टोबर 2019 (पहा,6.51 एम.बी.)
सप्टेंबर 2019 (पहा,3.61 एम.बी.)
ऑगस्ट 2019 (पहा,5.72 एम.बी.)
जुलै 2019 (पहा, 5.76 एम.बी.)
जून 2019 (पहा, 1.97 एम.बी.)
मे 2019 (पहा, 2.01 एम.बी.)
एप्रिल 2019 (पहा, 1.97 एम.बी.)
मार्च 2019 (पहा, 2.69 एम.बी.)
फेब्रुवारी 2019 (पहा, 2.54 एम.बी.)
जानेवारी 2019 (पहा, 2.08 एम.बी.)
डिसेंबर 2018 (पहा, 1.87 एम.बी.)
नोव्हेंबर 2018 (पहा, 1.90 एम.बी.)
ऑक्टोबर 2018 (पहा, 855 के.बी.)
सप्टेंबर 2018 (पहा, 911 के.बी.)
ऑगस्ट 2018 (पहा, 832 के.बी.)
जुलै 2018 (पहा, 944 के.बी.)
जून 2018 (पहा, 1.73 एम.बी.)
मे 2018 (पहा, 1.97 एम.बी.)
एप्रिल 2018 (पहा, 2.63 एम.बी.)