बंद

श्री. ए. बी. गवांदे

पारोळा

ईमेल : tahsildar[dot]parola[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
पदनाम : तहसीलदार पारोळा
दूरध्वनी : 02597-222230