बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प जळगाव

बालकामगार यांचे सर्वेक्षण

07/12/2019 16/01/2020 पहा (3 MB)
ई-निविदा भाडेतत्वावर वाहन लावणेबाबत

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना भाडेतत्वावर वाहन लावणेबाबत

13/11/2019 25/11/2019 पहा (130 KB)
खनिकर्म शाखा:ई निविदा सूचना शुद्धिपत्रक

ई निविदा सूचना:पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करीता शुद्धिपत्रक

05/11/2019 15/11/2019 पहा (614 KB)
खनिकर्म शाखा:ई निविदा सूचना

ई निविदा सूचना:पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करीता

01/11/2019 15/11/2019 पहा (1 MB)
ई-निविदा भाडेतत्वावर वाहन लावणेबाबत

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना भाडेतत्वावर वाहन लावणेबाबत

09/08/2019 23/08/2019 पहा (1 MB)
ई-निविदा खाजगी टँकरसाठी

ई -निविदा टंचाईग्रस्त गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी

07/08/2019 21/08/2019 पहा (1 MB)
निविदा-लिलाव भंगार वाहने

भंगार वाहनांची निविदा-लिलाव

05/07/2019 22/07/2019 पहा ()
निविदा-लिलाव सेवाक्षम वाहने
सेवायोग्य वाहनांची निविदा-लिलाव
05/07/2019 22/07/2019 पहा ()
वाळु लिलाव व निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षामध्ये रेतीघाट लिलावाकरीता फेर ई- निविदा सुचना

14/03/2019 25/03/2019 पहा (8 MB)
वाळु लिलाव व निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षामध्ये रेतीघाट लिलावाकरीता ई- निविदा व ई-लिलाव सुचना (७ वाळु गट)

03/03/2019 16/03/2019 पहा (9 MB)