बंद

2 वाळू/रेतीगट निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाची सूचना

2 वाळू/रेतीगट निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
2 वाळू/रेतीगट निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाची सूचना

सन 2020-2021 या वर्षाकरीता जळगांव जिल्हयातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त 2 वाळू/रेतीगट निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाची सूचना.

16/02/2021 16/03/2021 पहा (7 MB)