बंद

स्मशानभुमीकरीता करण्यात आलेले अधिग्रहण रद्द आदेश

स्मशानभुमीकरीता करण्यात आलेले अधिग्रहण रद्द आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्मशानभुमीकरीता करण्यात आलेले अधिग्रहण रद्द आदेश

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ जळगाव येथील सेक्टर के मधील ओपन स्पेस 10 (81728) चे क्षेत्र 1500 चौमी या जागेचे स्मशानभुमीकरीता करण्यात आलेले अधिग्रहण रद्द आदेश

30/09/2021 31/10/2021 पहा (2 MB)