बंद

वाळू/रेतीगट निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाची सूचना

वाळू/रेतीगट निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाळू/रेतीगट निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाची सूचना

सन 2020-2021 या वर्षाकरीता जळगांव जिल्हयातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळू/रेतीगट निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलावाची सूचना.

04/01/2021 25/01/2021 पहा (9 MB)