बंद

वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलाव

वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलाव

सन 2021-2022 या वर्षाकरीता जळगांव जिल्हयातील दिनांक 03/11/2021 रोजी पर्यावरण अनुमती प्राप्त झालेल्या वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता ई- निविदा व ई-लिलाव

25/11/2021 15/12/2021 पहा (6 MB)