बंद

मौजे जुनोने तालुका बोदवड भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

मौजे जुनोने तालुका बोदवड भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजे जुनोने तालुका बोदवड भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शिकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मौजे जुनोने तालुका बोदवड

28/03/2022 28/05/2022 पहा (1 MB)