बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013

भुमीसंपादन अधिनियम 2013
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 चे भुसंपादन प्रस्ताव क्र 281/2018 मौजे कडगाव ता. जळगाव मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 19 च्या अधिसुचनेची घोषणा

06/01/2021 30/07/2021 पहा (388 KB)