बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013

भुमीसंपादन अधिनियम 2013
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 चे भुसंपादन प्रस्ताव क्र 10/2021  मौजे परधाडे ता. पाचोरा मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम 11 च्या अधिसुचनेची घोषणा

17/02/2022 31/03/2022 पहा (1 MB)