बंद

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे बोहरे तहसील अमळनेर

भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे बोहरे तहसील अमळनेर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम 2013 मौजे बोहरे तहसील अमळनेर

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013 मधील उचित नुकसान भरपाई व पारदर्शकता हक्काच्या कलम ११ ची अधिसुचना मौजे बोहरे तहसील अमळनेर

05/04/2023 05/07/2023 पहा (3 MB)