बंद

निर्गत न झालेल्या 5 वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता फेरलिलाव क्र. 02

निर्गत न झालेल्या 5 वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता फेरलिलाव क्र. 02
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निर्गत न झालेल्या 5 वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता फेरलिलाव क्र. 02

सन 2021-2022 या वर्षाकरीता जळगांव जिल्हयातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळू/रेतीगटांपैकी दिनांक 04/03/2022 व 25/03/2022 रोजी झालेल्या ई- निविदा व ई-लिलावाच्या प्रक्रियेत निर्गत न झालेल्या 5 वाळू/रेतीगटांच्या निर्गतीकरीता फेरलिलाव क्र. 02 (ई-निविदा व ई-लिलाव पध्दतीने) ची सूचना

28/03/2022 14/04/2022 पहा (6 MB)