बंद

तलाठी भरती २०१९-सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

तलाठी भरती २०१९-सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती २०१९-सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

कागदपत्र पडताळणीकामी बोलविण्यात आलेले तथापि सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

30/08/2021 31/12/2021 पहा (563 KB)