बंद

अंतिम जेष्ठता यादी महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणे

अंतिम जेष्ठता यादी महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अंतिम जेष्ठता यादी महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणे

महसूल सहायक संवर्गातून अवल कारकून संवर्गात पदोन्नती देणेकामी दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

10/03/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)